15 giờ:22 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 , 2017

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 và Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016

1. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về thực hiện BHYT trong Quân đội?

Trả lời: Điều 7c Luật BHYT quy định trách nhiệm thực hiện BHYT của Bộ Quốc phòng như sau:

1. Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện BHYT đối với các đối tượng đang công tác, làm việc, học tập trong BQP và thân nhân quân nhân, cơ yếu.

2. Lập danh sách và cung cấp danh sách cấp thẻ BHYT đối với thân nhân quân nhân, cơ yếu cho tổ chức BHYT.

3. Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT các đối tượng của BQP.

4. Phối hợp với BYT, bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ sở KCB của BQP hợp đồng KCB BHYT với BHXH để KCB cho các đối tượng tham gia BHYT.

2. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 27 và 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ trưởng BQP trong thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng BYT, Bộ trưởng BTC hướng dẫn thi hành những điều, khoản được Chính phủ giao về BHYT quân nhân.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức BHYT, các cơ sở KCB trong BQP để đáp ứng việc thực hiện BHYT đối với quân nhân.

3. Chỉ đạo việc kết nối liên thông hệ thống dữ liệu KCB BHYT của BQP với hệ thống dữ liệu KCB của ngành Y tế và ngành BHXH, đảm bảo yêu cầu đặc thù nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng BYT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở KCB tổ chức KCB BHYT đối với quân nhân.

4. Hỏi: Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 20 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH BQP triển khai thực hiện BHYT đối với quân nhân phù hợp tổ chức biên chế, đặc điểm hoạt động quốc phòng.

2. Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện BHYT cho người làm CTCY của Bộ, ngành, địa phương; ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội để KCB và đảm bảo quyền lợi cho quân nhân.

3. Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố tạm ứng kinh phí, giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và giám định để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT của quân nhân (nếu có).

4. Bảo đảm trang thiết bị và hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin để quản lý quản lý thu, chi BHYT của quân nhân.

5. Hỏi: Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 21 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế thuộc quyền KCB và chuyển tuyến điều trị đối với quân nhân.

2. Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở y tế đủ điều kiện KCB BHYT để KCB đối với quân nhân.

6. Hỏi: Trách nhiệm của Cục Quân y Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 22 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của Cục Quân y BQP trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách, chương trình kế hoạch, phương thức tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân.  

2. Đề xuất củng cố, kiện toàn các cơ sở quân y đáp ứng các điều kiện về KCB đối với quân nhân và các đối tượng tham gia BHYT khác.

3. Đề xuất, trình Bộ trưởng BQP phân hạng, tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở quân y và cấp giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm định, đề xuất Bộ trưởng BQP công nhận cơ sở quân y đủ điều kiện KCB BHYT và chỉ đạo, hướng dẫn ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH.

5. Hướng dẫn phân tuyến điều trị và phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế theo thẩm quyền.

6. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT và tuyên truyền BHYT trong BQP.

7. Hỏi: Trách nhiệm của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 23 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của Cục Tài chính BQP trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách, chương trình kế hoạch, phương thức tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân.

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch NSNN đóng BHYT; bảo đảm phân cấp và quyết toán ngân sách đóng BHYT đối với quân nhân.

3. Bảo đảm và quyết toán ngân sách KCB của quân nhân không thuộc trách nhiệm thanh toán của quỹ KCB BHYT.

4. Hướng dẫn thủ tục, chứng từ thanh quyết toán chi phí KCB BHYT từ nguồn quỹ BHYT và NSNN.

5. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thu, nộp BHYT, kinh phí KCB BHYT và tuyên truyền BHYT trong BQP.

8. Hỏi: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 24 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của BHXH BQP trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Hướng dẫn, triển khai, quản lý tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT và tổng kết, đánh giá thực hiện BHYT trong BQP.

2. Thu BHYT và cấp thẻ BHYT; quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT; xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT chưa sử dụng hết trong năm; phân bổ, hướng dẫn sử dụng kinh phí quản lý BHYT; thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (nếu có).

3. Ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở quân y để KCB BHYT đối với quân nhân và người tham gia BHYT khác; tạm ứng, giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

4. Cung cấp thông tin, hướng dẫn, điều tiết đăng ký KCB BHYT ban đầu phù hợp với đặc thù, điều kiện, năng lực của cơ sở KCB BHYT.

5. Kiểm tra sử dụng quỹ BHYT tại cơ sở KCB và quân y cơ quan, đơn vị.

6. Thanh tra thu BHYT theo quy định của pháp luật.

7. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ BHYT trong BQP.

9. Hỏi: Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 25 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của cơ sở KCB BHYT trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Tổ chức KCB cho quân nhân bảo đảm thuận lợi.

2. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT và chuyển tuyến điều trị đúng quy định.

3. Thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo đúng quy định của pháp luật cho KCB của quân nhân.

4. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu có liên quan đến KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT quân nhân theo yêu cầu của BHXH và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tổng hợp, phân tích, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định; quản lý chặt chẽ, tách biệt giữa quỹ KCB BHYT và NSNN.

10. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 26 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cho quân nhân.

2. Hướng dẫn quân nhân lập Tờ khai để cung cấp hoặc thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm lập danh sách đề nghị BHXH cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện việc quản lý quân nhân tham gia BHYT; thu BHYT; đề nghị cấp thẻ BHYT; quản lý kinh phí BHYT.

4. Kiến nghị với Bộ trưởng BQP và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

11. Hỏi: Trách nhiệm của quân nhân trong tổ chức thực hiện BHYT?

Trả lời: Điều 27 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của quân nhân trong tổ chức thực hiện BHYT như sau:

1. Nắm vững các quy định về chế độ, chính sách BHYT .

2. Lập Tờ khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin để cấp và quản lý thẻ BHYT; giữ gìn thẻ BHYT (không tẩy xóa, sửa chữa, không cho mượn, sử dụng đúng mục đích).

3. Chấp hành hướng dẫn của BHXH, cơ sở KCB khi đến KCB .

 

4. Báo cáo, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền về thực hiện chế độ, chính sách BHYT của cơ sở KCB BHYT, BHXH.

BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website