6 giờ:17 phút Thứ bảy, ngày 9 tháng 9 , 2017

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 và Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương

Ngày 8-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, Nghị quyết 513-NQ/QUTW và Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Phan Bá Dân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị); các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng. Dự Hội nghị còn có đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 và Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết, đánh giá thực trạng, kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị số 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020. Đồng thời, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu thực hiện những năm tiếp theo để Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 và Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác hậu cần đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ-QLVT và các nhiệm vụ đột xuất của Quân chủng. Tập trung bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn theo quy định; bảo đảm xăng dầu, trang bị vật tư hợp lý, khoa học, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với mọi tình huống; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; từng bước đổi mới trang bị, phương tiện vận tải theo hướng hiện đại; xây dựng ngành Hậu cần Quân chủng chính quy, đồng bộ, hoạt động hiệu quả. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, kết hợp với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động được duy trì, phát triển mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong 5 năm qua, công tác tài chính của Quân chủng luôn hoạt động đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định pháp luật về tài chính; huy động và quản lý chặt chẽ mọi nguồn lực tài chính, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích có hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cấp ủy các ấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết. Cán bộ chỉ huy đơn vị có nhiều biện pháp quản lý phù hợp với xu hướng đổi mới công tác tài chính Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản của đơn vị; có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, đem lại hiệu quả thiết thực. Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; quan tâm xây dựng kiện toàn cơ quan tài chính, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tài chính ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, phục vụ tốt đời sống bộ đội và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.

Thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; trong những năm qua, Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt, cụ thể hóa đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của Quân chủng. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng đúng hướng, đúng pháp luật và toàn diện, đạt hiệu quả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh; giữ được mức tăng trưởng khá và ổn định. Cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Quân đội về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; tích cực xây dựng, triển khai thực hiện các dự án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế; thực hiện sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp theo chủ trương của Nhà nước và các quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân chủng…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Chú trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và huấn luyện, diễn tập triển khai trang bị vũ khí, khí tài mới. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, nắm bắt, xây dựng kế hoạch tạo nguồn nhiên liệu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo bảo đảm ăn cho các đối tượng theo quy định; chú trọng công tác nuôi dưỡng phi công, các bếp xã hội hóa và các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới; bảo đảm đúng, đủ định lượng và nhiệt lượng theo quy định. Tiếp tục đầu tư xây dựng doanh trại bằng nguồn vốn quốc phòng thường xuyên theo kế hoạch trung hạn; xây dựng công trình nước sạch để phục vụ đời sống bộ đội theo lộ trình. Tổ chức bảo đảm vận tải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Nâng cao sức cơ động, khả năng SSCĐ cho lực lượng vận tải các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 và Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Phan Bá Dân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng công tác tài chính trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả cơ chế cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo công tác quản lý tài chính, tài sản. Thực hiện phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính; duy trì nền nếp, tăng cường hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi, bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, xây dựng Ngành tài chính Quân chủng vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Quân chủng xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp, đổi mới, phát triển, theo hướng thu gọn đầu mối doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, cổ phần hóa doanh nghiệp trong Quân chủng. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện cổ phần hóa Công ty ADCC; thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần May X19 theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tập trung chủ đạo các đơn vị trong Quân chủng thực hiện nghiêm kết luận của Quân ủy Trung ương về dự án trong khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức rà soát, kiểm tra, tổng hợp các phương án, hợp đồng sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế do Quân chủng thực hiện. Chỉ đạo tiến hành thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thu hồi đất quốc phòng về đơn vị quản lý nhưng không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân chủng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Bá Dân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã đánh giá cao những kết quả mà Quân chủng đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính và nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới Quân chủng cần tiếp tục nắm, rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống văn kiện hậu cần cho các loại hình tác chiến; điều chỉnh vật chất trang bị hậu cần theo Chỉ lệnh 14 của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng. Chủ động hiệp đồng với đơn vị hậu cần đóng quân trên các địa bàn để phối hợp bảo đảm tốt cho các lực lượng của Quân chủng. Chú trọng bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn đối với phi công và đặc thù của Bộ đội PK-KQ. Thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe, nhất là công tác nuôi dưỡng bộ đội. Tập trung triển khai hoàn thành tốt chương trình, nội dung, mục tiêu của các ngành. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bài, ảnh: THÀNH TRUNG, KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website