5 giờ:38 phút Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 3.131 điểm cầu trên toàn quốc với 116.000 đại biểu tham dự.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu Quân ủy Trung ương, Đảng ủy công an Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu của Thành ủy Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo vụ, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo. Tại điểm cầu tỉnh, thành ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.
Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh: QĐND

Phần 1 của Hội nghị là Lễ ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Đây là bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập) để xây dựng thành 12 tập theo các chủ đề chứa đựng nội dung cô đọng, hàm súc, dễ hiểu, dễ nhớ trong tư tưởng Hồ CHí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hải Bình - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo nêu rõ: Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết Luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của các hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng iên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận 01, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thật sự hiệu quả, tạo bước đi cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Kết luận 01 đạt mục tiêu đề ra.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền việc việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất  là thế hệ trẻ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website