14 giờ:13 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Vững niềm tin theo Đảng

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ lại hân hoan chào đón Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; một lòng hướng về Đảng, về Bác Hồ kính yêu. Từ mùa Xuân năm 1930 đến mùa Xuân năm 2024 là cả một hành trình không ngừng nghỉ của Đảng ta để thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn và tự làm mới chính mình; làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện, vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, thác ghềnh, để đi tới bến bờ vinh quang, hạnh phúc.

Từ khi có Đảng, chúng ta luôn tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 đến nay, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị. Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho nhân dân ta trong 94 năm qua đã khẳng định lòng tin của Đảng vào Nhân dân, và của Nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày có Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã có mùa Xuân, có ánh sáng soi rọi thoát khỏi con đường tăm tối mà thực dân, đế quốc đã gây ra. Từ ngày ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, xứng đáng là những ngọn cờ đầu trong mọi lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào đón Xuân Giáp Thìn - 2024, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ bước sang năm mới với niềm tin, quyết tâm và khí thế mới. Quân chủng tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, chấn chỉnh tổ chức lực lượng; tiếp nhận, khai thác, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến. Nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB… yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, nhất là trên không và hướng biển, đảo. Để thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, QNCN, CN&VCQP, HSQ-BS phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục KHXH&NV, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Duy trì chặt chẽ chế độ trực ban SSCĐ, QLVT. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức luyện tập theo các phương án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý và điều hành huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; phù hợp với VKTBKT hiện có, cách đánh của Bộ đội PK-KQ. Tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị…

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn sắt son một lòng theo Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, kế thừa và vận dung sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong suốt 94 năm qua để xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tinh, gọn, mạnh bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website