8 giờ:49 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 10 , 2021

Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên đại đội ở Quân chủng Phòng không-Không quân

Đội ngũ Chính trị viên (CTV) đại đội trong Quân chủng Phòng không -Không quân (PK-KQ) là một bộ phận cán bộ của Đảng trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; là người chủ trì về chính trị ở đại đội, có vai trò quan trọng trong xây dựng chi ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); là những người trực tiếp chỉ đạo tiến hành và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính ủy, CTV, người chỉ huy cấp trên và chi ủy, chi bộ đại đội về toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở đại đội. CTV đại đội cùng với đại đội trưởng đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo để chi ủy, chi bộ đại đội quyết định; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. CTV đại đội là người trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, quân sự của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ngay từ cơ sở.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với Quân đội ta nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận, mặt đất và biển đảo Việt Nam; cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác được giao trong tình hình hiện nay, đòi hỏi Quân chủng PK-KQ phải được xây dựng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, do đó cần phát huy năng lực, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong Quân chủng, trong đó đội ngũ CTV đại đội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng.
Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên đại đội ở Quân chủng Phòng không-Không quân
Giờ luyện tập các bài hát quy định trong QĐND Việt Nam
của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là sự vận dụng sáng tạo quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự, con người và vũ khí, trang bị vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiếp thu di sản tư tưởng quân sự của dân tộc và tinh hoa quân sự thế giới của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh để xác định đúng đắn quan điểm, đường lối, chủ trương xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, từng bước tiến lên hiện đại. Tuy nhiên, Quân đội ta muốn tiến lên hiện đại phải được bắt đầu từ xây dựng vững mạnh về chính trị, Quân đội phải thực sự tinh nhuệ về chính trị, bảo đảm chắc chắn trong bất cứ hoàn cảnh nào, QĐND Việt Nam cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; biết phát huy sức mạnh của vũ khí, trang bị hiện đại để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, trong đó đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội là lực lượng lòng cốt, trực tiếp góp phần quyết định chất lượng chính trị của Quân đội ta.

Đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ là một bộ phận không tách rời có đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm cơ bản của đội ngũ CTV trong QĐND Việt Nam. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ, tính chất hoạt động quy định, đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ có những đặc thù riêng như: công tác ở các loại hình đơn vị khác nhau (không quân, ra đa, thông tin, kỹ thuật hàng không, tên lửa, pháo phòng không…), nhiệm vụ có tính chất đặc thù cao, thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các nhiệm vụ được giao trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mục tiêu bảo vệ quan trọng và mở rộng, đối tượng tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao, tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị mới hiện đại, địa bàn đóng quân rộng khắp cả nước, đối tượng quản lý đa dạng (sĩ quan, QNCN, HS-CS), nhất là đối tượng chuyên môn kỹ thuật… Từ những đặc điểm có tính đặc thù riêng luôn đặt ra yêu cầu cao đối với phẩm chất, năng lực, sự năng động, nhạy bén, sáng tạo của đội ngũ CTV đại đội trong chỉ đạo, tổ chức tiến hành nhiệm vụ CTĐ, CTCT ở đơn vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên đại đội ở Quân chủng Phòng không-Không quân
Cán bộ chính trị Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361
luôn bám sát các hoạt động của bộ đội.
Ảnh: NHƯ NGỌC

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam” và nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ CTV đại đội; những năm qua, cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng PK-KQ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội cả về số lượng, cơ cấu, phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác (PPTPCT), từng bước đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cả về khách quan và chủ quan, quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội còn bộc lộ những hạn chế nhất định: nguồn kế tiếp đội ngũ CTV đại đội còn mỏng, chưa thật ổn định; trình độ năng lực, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT của một số đồng chí CTV đại đội có mặt còn hạn chế, chưa thật toàn diện và tương xứng với cương vị, chức trách được giao; tiến hành và xử lý các tình huống CTĐ, CTCT khó khăn, phức tạp còn tỏ ra lúng túng. Trên cương vị bí thư chi bộ, có đồng chí năng lực chuẩn bị, chủ trì điều hành hội nghị chi uỷ, chi bộ còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức đảng; một số đồng chí uy tín thấp, chưa thực sự tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chưa mạnh dạn trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái trong tổ chức đảng và đơn vị… 

Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên đại đội ở Quân chủng Phòng không-Không quân
Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 72, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ nhằm “phi chính trị hoá” Quân đội. Đồng thời, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông; đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng nói chung và các đại đội nói riêng có sự phát triển mới. Chủ trương xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh huệ, hiện đại”, trước hết là xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo, làm tốt công tác tham mưu về tác chiến phòng không, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ khác được giao, phát huy tốt vai trò làm lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không nhân dân; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, chủ động tiếp nhận, huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị mới; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức QĐND Việt Nam trong tình hình mới theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật xây dựng quân chủng VMTD. Những yếu tố trên đã và đang tác động, ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, nhiều chiều đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Do đó, trước yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ hiện nay.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, CTV và các cơ quan chức năng trong Quân chủng PK-KQ cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và các lực lượng trong nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội hiện nay. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, vì có làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và các lực lượng thì mới phát huy được sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục, quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân ủy Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là về xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, CTV trong QĐND Việt Nam hiện nay. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và các lực lượng nhận thức rõ: Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [1, tr.478]  và “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém” [2, tr.492]. Tăng cường giáo dục làm cho các tổ chức, các lực lượng nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị; vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội. Xác định rõ trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn của các tổ chức, các lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị. Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những biểu hiện sai trái, thiếu trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp trong nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hình thức như giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng, sinh hoạt của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, các hoạt động thi đua, tuyên truyền cổ động, tổ chức hội thi, hội thao, bồi dưỡng, tập huấn, nhất là hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Hai là, nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ CTV đại đội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đây là giải pháp quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ hiện nay. Trong tình hình hiện nay, trước sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ CTĐ, CTCT ở các đơn vị trong Quân chủng, việc huấn luyện, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, PPTPCT cho đội ngũ CTV đại đội là vấn đề hết sức cần thiết. Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ CTV đại đội hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [3, tr.269]. Làm tốt việc huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ CTV đại đội vừa giải quyết được số lượng, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng hiện nay.

Nội dung bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, PPTPCT cho đội ngũ CTV đại đội cần tập trung vào những nguyên lý, quan điểm, nguyên tắc cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng cho CTV đại đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và nhân dân; sắc sảo, nhạy bén về chính trị; có phẩm chất đạo đức trong sáng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", lối sống vì tập thể, hết lòng chăm lo và thương yêu bộ đội; có năng lực chủ trì về chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành CTĐ, CTCT tốt; quan tâm bồi dưỡng năng lực quán triệt, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên vào cấp mình; năng lực chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quyết định của chi ủy, chi bộ; tổng kết, rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tiến hành CTĐ, CTCT, xây dựng đơn vị VMTD và PPTPCT khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Bồi dưỡng, rèn luyện kiến thức về quân sự, kỹ thuật, chiến thuật, khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự, kiến thức về quản lý chỉ huy đơn vị... Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng như giáo dục chính trị, tổ chức tập huấn, hội thi chính trị viên, bí thư chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp trên trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng cấp dưới và thông qua sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, CTĐ, CTCT… Bảo đảm sát với từng đối tượng, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, đem lại hiệu quả, chất lượng cao.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, quản lý, bố trí sử dụng và thực hiện công tác chính sách đối với đội ngũ CTV đại đội. Xây dựng quy hoạch là khâu trung tâm của toàn bộ công tác cán bộ, là nhiệm vụ rất cơ bản và có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở thống nhất nhận thức, việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ phải quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, nguyên tắc và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ. Nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo về quy hoạch đội ngũ cán bộ Quân đội mà Nghị quyết số 769-NQ/QUTW đã xác định: “Trong xây dựng quy hoạch phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững đoàn kết, có kế thừa và phát triển; mỗi chức danh phải có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi” [4, tr.12]. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, cấp ủy các cấp cần quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng phù hợp, có hiệu quả vào quy hoạch, tạo nguồn đội ngũ CTV đại đội ở từng đơn vị.

Công tác quản lý đội ngũ CTV đại đội phải làm thường xuyên, liên tục, chặt chẽ cả nơi làm việc và nơi cư trú, quản lý cả số lượng, chất lượng và cơ cấu; quản lý chắc cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ đào tạo và năng lực tổ chức thực tiễn; quản lý về PPTPCT, các mối quan hệ; nắm chắc lịch sử chính trị của gia đình, bản thân và các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra còn phải tìm hiểu, nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc cần giúp đỡ, tháo gỡ tạo điều kiện để CTV đại đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc bố trí, sử dụng CTV đại đội phải xuất phát từ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức mà thực hiện, phải xuất phát từ việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà đặt việc. Bố trí, sử dụng CTV đại đội phải căn cứ vào tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh để bố trí đúng người, đúng việc, không thể tùy tiện, chủ quan hay cá nhân, tình cảm riêng tư...

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và các cơ quan chức năng cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng đối với đội ngũ CTV đại đội. Thực hiện chế độ bảo đảm chính sách một cách toàn diện, không chỉ là thực hiện chính sách trong việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần mà còn là chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng… chính sách đối với hậu phương và gia đình. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện công tác chính sách mang tính đặc thù yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng theo hướng ngày càng tốt hơn.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ CTV đại đội trong tự học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, PPTPCT đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện là biện pháp tích cực, thể hiện ý chí phấn đấu vươn lên, chủ động nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, PPTPCT và đạo đức cách mạng, nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ CTV đại đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từng CTV đại đội phải tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn tiến hành xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Nội dung tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của CTV đại đội hiện nay đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện bản thân về cả phẩm chất, năng lực và PPTPCT, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn luôn tự phê bình và phê bình, được cán bộ, chiến sỹ tin tưởng yêu mến; vừa phải củng cố được kiến thức cơ bản, cập nhật được kiến thức mới, thông tin mới, vừa mở rộng được kiến thức đa ngành, vừa đi sâu vào kiến thức chuyên ngành, sát với nhiệm vụ, chức trách của bản thân. Coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, rèn luyện kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT, khả năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế, đánh giá tình hình, tìm hiểu nguyên nhân đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng. Tác phong làm việc có kế hoạch, khoa học, chính xác, cụ thể, tỷ mỉ, sâu sát, có lý, có tình, thực sự quần chúng. Phong cách làm việc dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị… Ngoài ra, CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ phải tích cực học tập nắm chắc đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của từng loại hình đơn vị do mình phụ trách, chức trách, nhiệm vụ của các thành phần trong kíp chiến đấu, tính năng kỹ chiến thuật của các loại khí tài, trang bị có trong biên chế của đơn vị… để xác định nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT cho phù hợp đạt hiệu quả cao.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo và kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức, phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ CTV đại đội như thông qua nghiên cứu sách báo, phim ảnh, các tài liệu do đơn vị cung cấp và các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua trao đổi học hỏi lẫn nhau; tuy nhiên, hình thức cơ bản, quan trọng và hiệu quả nhất là thông qua thực tiễn hoạt động tại đơn vị, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ theo cương vị, chức trách của người cán bộ để tự học, tự rèn. Cá nhân từng CTV đại đội phải thường xuyên tự kiểm tra, tự đánh giá, điều chỉnh hoạt động và kế hoạch tự học tập, rèn luyện cho phù hợp với sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho đội ngũ CTV đại đội trong tự học tập và rèn luyện.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội ở Quân chủng PK-KQ là một trong những giải pháp hết sức quan trọng, phản ánh việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh tổng hợp vào nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên quán triệt nắm vững các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; phải thường xuyên đánh giá đúng tình hình công tác cán bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, chất lượng của đội ngũ CTV đại đội, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng làm cơ sở định hướng cho toàn bộ hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội  từ việc xây dựng kế hoạch, xác định chương trình, nội dung cho tới việc triển khai tổ chức thực hiện.

Chính ủy, CTV và người chỉ huy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác bồi dưỡng cán bộ (trong đó có nội dung bồi dưỡng đội ngũ CTV đại đội). Chính ủy, CTV trực tiếp tiến hành chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT. Chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng thực hiện đúng các nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội. Chính ủy, CTV phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ CTV đại đội, từ đó xác định nội dung bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu chức trách, nhiệm vụ.

Cơ quan chính trị phải thường xuyên quán triệt, nắm vững chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ CTV đại đội nói riêng, nghiên cứu thấu đáo đặc điểm tình hình, tham mưu "đúng" và "trúng" cho cấp ủy quyết định nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội. Thực hiện tốt chức năng quản lý, chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cán bộ chính trị tiến hành CTĐ, CTCT, thường xuyên coi trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời, để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CTV đại đội hiện nay.

Những ý kiến đóng góp của tổ chức Đoàn Thanh niên và HĐQN đối với cấp ủy, chỉ huy là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá đúng những ưu điểm, khiết điểm của đội ngũ CTV đại đội. Phải phát huy và mở rộng dân chủ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để họ tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và trình độ, năng lực của đội ngũ CTV đại đội nói riêng một cách khách quan, trung thực, thẳng thắn. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, coi thường ý kiến đóng góp của quần chúng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Trung tá HOÀNG HỒNG QUANG

(Học viên cao học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 2020-2022, Hệ 5 - Học viện Chính trị)

 

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Sự thật, H. 1984.

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Sự thật, H. 1984.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

4. Quân ủy Trung ư­ơng (2012), Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21/12/2012 về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Hà Nội.

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website