10 giờ:29 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 , 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Môi trường văn hóa trong Quân đội là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần hợp thành một chỉnh thể trong không gian và thời gian xác định, tác động đến quá trình hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện những phẩm chất văn hóa của quân nhân. Thực tế cho thấy, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh đã góp phần làm cho Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn ổn định về chính trị; cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bài 1: Vai trò, tầm quan trọng của môi trường văn hóa quân sự

Trong những năm qua, công tác xây dựng môi trường văn hóa trong Quân chủng PK-KQ đã đạt được những thành công nhất định. Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng về vai trò, tầm quan trọng của môi trường văn hóa được nâng lên. Các đơn vị đều coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần bồi đắp các phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đẹp; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hài hòa, tốt đẹp giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Bài 1: Vai trò, tầm quan trọng của môi trường văn hóa quân sự
Cán bộ, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu Sư đoàn 363) giao lưu văn nghệ trong giờ giải lao trên thao trường.

Trên cơ sở xác định chiến lược phát triển đất nước nhanh và bền vững, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”. Theo tư duy mới của Đảng, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ về mặt tự nhiên-lịch sử, mà còn bảo vệ Tổ quốc về mặt chính trị-xã hội, trong đó có bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài viết “Văn hóa quân sự là một bộ phận của nền văn hóa dân tộc” đăng trên Báo QĐND ngày 24-11-2021, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhấn mạnh: “Hiện nay, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phải phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa; trong đó, bồi đắp lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, với tinh thần gắn bó, sẻ chia, tương thân tương ái... đặc biệt là phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với những tiêu chí cụ thể, xứng đáng là đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”, có tinh thần “bách chiến, bách thắng”, có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, có tình đồng chí, đồng đội và tinh thần nhân văn, nhân đạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng thiêng liêng, cao quý; nhằm góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Thực tế cho thấy, môi trường văn hóa Quân đội tốt đẹp, lành mạnh sẽ là nhân tố thuận lợi để giáo dục, bồi dưỡng, phát triển nhân cách quân nhân cách mạng, xây đắp nên tình đồng chí, đồng đội cao cả; vừa tạo ra động lực động viên, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn; đồng thời, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh là bức tường thành vững chắc vô hiệu hóa sự tấn công của những yếu tố phản văn hóa, bảo vệ “trận địa” tư tưởng văn hóa của Đảng trong môi trường Quân đội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, lối sống.

Quân chủng PK-KQ có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Các đơn vị của Quân chủng đóng quân trên 57 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều đơn vị đóng quân phân tán ở vùng cao, vùng xa, ở những địa bàn hết sức khó khăn (vùng núi, biên giới, hải đảo…). Được kế thừa và ảnh hưởng trực tiếp các vùng, miền văn hóa, có những tác động tích cực, đồng thời cũng có nhiều tác động tiêu cực đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bộ đội.

Trao đổi về công tác xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong Quân chủng PK-KQ, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh: “Xây dựng môi trường văn hóa có ý nghĩa đặc biệt to lớn đến quá trình hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng. Bởi vì, môi trường văn hóa lành mạnh sẽ tác động mạnh mẽ đến tư duy, nhận thức của bộ đội. Trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa đã tạo nên sự vận hành tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, tâm lý, cảnh quan và đời sống, tác động tới bộ đội, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái phấn đấu hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhận thức sâu sắc những yêu cầu về xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội; những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng luôn nhận thức rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trong đó coi việc xây dựng con người mới là then chốt để giáo dục, rèn luyện bộ đội phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Lấy đơn vị có môi trường văn hóa tốt làm một trong những tiêu chuẩn để xem xét, công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong lãnh đạo, các cấp ủy Đảng đã chủ động đưa vào nghị quyết tháng, quý, năm các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với tình hình thực tiễn hoạt động của các đơn vị; kết hợp hài hoà, lồng ghép giữa thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Tính văn hóa trong môi trường Quân đội vừa thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta, vừa trở thành nhu cầu tự thân, tất yếu khách quan trong quá trình phấn đấu xây dựng Quân đội theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Việc xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII hiện nay có tính cấp thiết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

>>> Bài 2: Khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website