16 giờ:4 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 , 2021

Giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng (ĐĐCM) cho đoàn viên các học viện, trường sĩ quan quân đội là hoạt động xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng tấm gương tiêu biểu của cán bộ Đoàn để tạo nên sức cảm hoá, cuốn hút, thúc đẩy đoàn viên nâng cao ĐĐCM đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên thường xuyên được quan tâm; hình thức, biện pháp phát huy luôn được đổi mới phù hợp với đặc điểm, trình độ, nhận thức của đoàn viên; nhận thức và trách nhiệm nêu gương của đại đa số cán bộ Đoàn ngày càng được nâng lên, góp phần tạo nên “sự phát triển toàn diện, vững chắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”[1].
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
Giờ học ngoại ngữ của các học viên Học viện Phòng không-Không quân.

Tuy nhiên, các hình thức phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên các học viện, trường sĩ quan quân đội có lúc còn bộc lộ sự cứng nhắc, mà chưa có sự kết hợp linh hoạt, hiệu quả; vẫn còn có cán bộ Đoàn chưa chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên với nêu gương trong các hoạt động và giáo dục, định hướng những chuẩn mực ĐĐCM, lối sống cho đoàn viên làm cho việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hành nếp sống văn hóa và bảo đảm an toàn giao thông của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở các học viện, trường sĩ quan chưa tốt; còn xảy ra vi phạm kỷ luật, làm ảnh hưởng bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên các học viện, trường sĩ quan quân đội, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tạo sự thống nhất nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên.

Đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tạo nền tảng ban đầu, định hướng tổ chức, chỉ đạo việc phát huy vai trò nêu gương cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên. Thống nhất nhận thức, phát huy trách nhiệm của cấp uỷ, người chỉ huy cần tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên; vai trò nòng cốt của cán bộ Đoàn trong công tác giáo dục đoàn viên; quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung giáo dục ĐĐCM hiện nay và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Mặt khác, phải đề cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong quản lý điều hành, đầu tư lực lượng, thời gian, phương tiện bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Đoàn với khả năng cao nhất; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn lệch lạc và động viên, khuyến khích phát huy tính tích cực sáng tạo của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên.

Thống nhất nhận thức của cấp uỷ đảng, người chỉ huy các cấp để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội phải thông qua sử dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp: thông qua sinh hoạt của tổ chức đảng; sinh hoạt phổ biến quán triệt nhiệm vụ của tổ chức đảng và tổ chức chỉ huy các cấp; nêu cao ý thức tự học tập, rèn luyện của từng người, kết hợp với giáo dục chính trị thường xuyên với giáo dục ĐĐCM. Thống nhất nhận thức của cấp uỷ đảng, người chỉ huy còn được thể hiện trong việc ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo tổ chức Đoàn xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu mức độ xác định, phân công cán bộ đảng viên thực hiện kiểm tra, giám sát công tác giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên.

Hai là, bồi dưỡng, sử dụng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Những tấm gương thực tiễn sống động của cán bộ Đoàn có vai trò to lớn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên, nó có sức hấp dẫn cuốn hút mạnh mẽ có thể làm chuyển hoá, thay đổi nhận thức, tình cảm, ý chí và hành vi đạo đức của đoàn viên, thanh niên theo hướng tích cực. Trong quá trình giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên cần lựa chọn, bồi dưỡng những tấm gương cụ thể trong học tập, công tác, rèn luyện tu dưỡng bản thân, đây sẽ là cơ sở để phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Đó phải thực sự là những cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu, có sức lôi cuốn ảnh hưởng lớn được đông đảo đoàn viên. Thông qua đó, họ trở thành những hình mẫu để mọi người học tập, làm theo. Các tấm gương điển hình tiên tiến cần có sự gần gũi với đoàn viên trong đơn vị, có sự giao tiếp, sinh hoạt, học tập hằng ngày sẽ tác động trực tiếp để đoàn viên dễ học tập. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ Đoàn không chỉ là những tấm gương tiêu biểu, kiểu mẫu về đạo đức, lối sống mà còn cả về trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác để đoàn viên nỗ lực phấn đấu noi theo.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
 Phút giải lao trên thao trường của các học viên Khoa Pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, Học viện Phòng không-Không quân.

Nội dung bồi dưỡng các điển hình tiên tiến cần chú ý tính toàn diện nhưng có nhấn mạnh đến nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình nhiệm vụ của Quân đội và nhà trường. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác thanh niên, phương pháp tổ chức các hoạt động Đoàn; coi trọng bồi dưỡng phương pháp giáo dục vận động thuyết phục, nêu gương cho đoàn viên. Việc lựa chọn, bồi dưỡng phải thông qua các hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm trong khoảng thời gian liên tục và bằng nhiều con đường, cách thức khác nhau. Sử dụng các điển hình tiên tiến trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên là cả một nghệ thuật, nhưng cũng phải bảo đảm tính khoa học cao, đồng thời đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội. Nếu việc sử dụng các điển hình tiên tiến không khéo léo, linh hoạt thì hoạt động này sẽ trở nên cứng nhắc, máy móc, có tính khuôn mẫu và không đạt được hiệu quả giáo dục như mong muốn.

Ba là, tổ chức có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Đây là hoạt động thiết thực đáp ứng được nhu cầu tâm sinh lý của lứa tuổi thanh niên - lứa tuổi đầy nhiệt huyết cách mạng, ưa thích các hoạt động bề nổi, sẵn sàng xung kích đi đầu thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Qua các hoạt động phong trào sẽ tập hợp được đông đảo đoàn viên hăng hái tham gia, tạo được bầu không khí sôi nổi, sự đoàn kết gắn bó, chung tay, chung sức hướng đến những mục tiêu chung. Trong quá trình tổ chức các hoạt động, cán bộ Đoàn cần nghiên cứu đề xuất các phong trào phù hợp với những sự kiện lớn của đất nước, của Quân đội và bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, tránh tình trạng hành chính hoá, cứng nhắc, máy móc làm giảm hiệu quả của các hoạt động phong trào thanh niên.

Tổ chức hoạt động phong trào thanh niên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội cần đạt được những nội dung giáo dục xác định, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo của học viện, nhà trường và gắn bó chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của đất nước, của Quân đội. Việc tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao có tác dụng truyền tải những giá trị cốt lõi đến với đoàn viên một cách rất tự nhiên. Sự vận động, tuyên truyền giáo dục thông qua hoạt động phong trào có sức thẩm thấu, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm tư tình cảm và hành vi của đoàn viên. Chính vì vậy, việc lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức thông qua tổ chức các hoạt động phong trào sẽ đạt được hiệu quả thiết thực, bền vững.

Bốn là, nâng cao tinh thần tích cực, chủ động tự rèn luyện, tự tu dưỡng ĐĐCM của cán bộ Đoàn để đoàn viên học tập noi theo.

Đây là hoạt động mang dấu ấn của từng cá nhân cán bộ Đoàn, họ tự tổ chức quá trình nhận thức của mình một cách độc lập, sáng tạo; có sự linh hoạt trong việc tìm ra cách thức, con đường, biện pháp tự rèn luyện, tu dưỡng phù hợp nhất tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong phẩm chất đạo đức nhân cách mỗi cán bộ Đoàn. Theo đó, mỗi cán bộ Đoàn cần tổ chức thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhân cách theo các giá trị, chuẩn mực ĐĐCM. Đây chính là quá trình làm chuyển hoá các chuẩn mực ĐĐCM trở thành các giá trị bền vững trong mỗi nhân cách cá nhân. Tự giác rèn luyện, tu dưỡng giúp cho cán bộ Đoàn có những suy ngẫm, trải nghiệm về các giá trị ĐĐCM, từ đó có sự chọn lọc các giá trị sống, lý tưởng sống và điều chỉnh các hành vi hoạt động theo chuẩn mực ĐĐCM. Nên cần thiết phải tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn để thông qua đó cán bộ Đoàn tự giác điều chỉnh và thích ứng.

Mỗi cán bộ Đoàn cần kết hợp chặt chẽ giữa tính tích cực, chủ động tự tu dưỡng, tự rèn luyện các chuẩn mực ĐĐCM với hoạt động thực tiễn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội. Trên cơ sở nguyên tắc giáo dục phải gắn liền với thực tiễn,  đức đi đôi với tài, đoàn viên phải là những người có phẩm chất nhân cách toàn diện vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đồng thời, hoạt động thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên được diễn ra trong điều kiện môi trường hết sức thuận lợi cho việc hình thành các chuẩn mực, hành vi đạo đức của cán bộ Đoàn. Đó là môi trường có sự lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, kỷ luật tự giác nghiêm minh, tinh thần đoàn kết đồng chí đồng đội, thương yêu gắn bó nên rất thuận lợi cho cán bộ Đoàn tự tu dưỡng, rèn luyện các chuẩn mực giá trị ĐĐCM.

Những giải pháp cơ bản nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, bổ sung cho nhau. Thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện các giải pháp sẽ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục ĐĐCM cho đoàn viên, góp phần quan trọng vào chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội phát triển toàn diện, xứng đáng là lực lượng ưu tú, năng động, sáng tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

                                                             Đại úy, ThS VŨ HOÀNG SƠN

(Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

[1] Tổng cục Chính trị, Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2017, tr.18.

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website