Huấn luyện điều khiển dù và xử lý bất trắc trên không.