9 giờ:45 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 4 , 2016

Tiếp tục xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2015, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã triển khai toàn diện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hình ảnh “Bội đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” được xã hội ghi nhận và tôn vinh.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2015, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã triển khai toàn diện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, nổi bật là: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT của TCCT. Hoàn thành chương trình nội dung giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền báo chí và hoạt động văn hóa, văn nghệ; các hoạt động chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và Quân chủng được triển khai tích cực, hiệu quả; tham gia các hội thi, hội diễn đạt kết quả cao. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong Quân chủng thường xuyên được quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hình ảnh “Bội đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” được xã hội ghi nhận và tôn vinh.
Tiếp tục xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng

Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; công tác bồi dưỡng cấp ủy viên, đảng viên mới và đối tượng phát triển đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt chất lượng tốt. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong SSCĐ, huấn luyện, cải tiến và tiếp nhận khai thác VKTB mới, diễn tập, hội thi, hội thao và thực hiện nhiệm vụ A70. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện tốt. Triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác cán bộ, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, BHXH, BHYT tiến hành tích cực, hiệu quả, nhất là trong tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chính sách cho các đối tượng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hoạt động của các tổ chức quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

Có thể khẳng định rằng, năm 2015, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của mình, Cục Chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Đảng bộ đạt TSVM, được đề nghị Quân ủy Trung ương tặng Cờ Đảng bộ TSVM tiêu biểu 5 năm liền, Cục Chính trị được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

 Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng đòi hỏi ngày càng cao. Để quán triệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động CTĐ, CTCT cần thực hiện tốt một số nội dung công tác chính sau:

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Đảng bộ và toàn Quân chủng về đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân chủng trong tình hình mới. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Nghiêm túc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong tình hình mới.

Quán triệt, triển khai nghiêm túc các quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đảm bảo sự kế thừa, phát triển vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với trách nhiệm cao nhất.

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò xung kích sáng tạo của hội viên, đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Quân chủng. 

Phát huy truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân chủng quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết trên dưới một lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu CTĐ, CTCT, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thiếu tướng PHẠM THANH LIÊM - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website