10 giờ:47 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 11 , 2018

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa:

“Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”

Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị trung cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) nhân dịp Người về thăm Trường ngày 25-10-1951.

Bác đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và Quân đội. Theo Người, chính trị là hồn cốt, là yếu tố quyết định sức mạnh của Quân đội. Chính trị không chỉ là đường lối, chính sách của Đảng, còn là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý chí, nghị lực, quyết tâm chiến đấu hi sinh của cán bộ, đảng viên. Quan điểm này của Hồ Chí Minh không chỉ đúng với học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Quân đội của giai cấp vô sản, mà còn kế thừa những giá trị truyền thống đặc sắc về xây dựng Quân đội của ông cha ta, phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nước ta trong điều kiện còn hạn chế về vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin; tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, cổ súy cho cái gọi là “Quân đội phi chính trị”, “Quân đội phi đảng phái”. Do vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam càng phải thấm nhuần hơn nữa lời dạy của Bác về xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng Quân đội về chính trị; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh; phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta; tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Quân đội và nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, để trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta vẫn luôn giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website