8 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 9 , 2022

“Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào Nhân dân…”

“Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào Nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của Nhân dân là vô cùng vô tận”. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài nói chuyện tại Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc, ngày 14-9-1959.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, qua thực tiễn hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh càng thấm sâu chân lý: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người cho rằng, Nhân dân rất thông minh, sáng tạo, là nguồn sức mạnh vô tận. Thực tiễn đã chứng minh, thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp đổi mới đất nước đều xuất phát từ đường lối, quan điểm “lấy dân làm gốc”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là việc riêng của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ, đảng viên, mà có sự tham gia tích cực của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hoạt động của quần chúng Nhân dân theo phương châm đó, trước hết, là giúp cho các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của nhân dân; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thấm nhuần lời Bác dạy, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, thương yêu, tôn trọng bộ đội. Mối quan hệ cán-binh được xây dựng trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng đội, được tôi luyện, thiết lập vững chắc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, vừa là thuộc tính bản chất của một quân đội cách mạng, vừa là một trong những cơ sở tạo nên sức mạnh, vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website