16 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 6 , 2018

“Quan sơn muôn dặm một nhà. Vì trong bốn biển đều là anh em”

Đó là những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn tiễn Chủ tịch K.E.Vôrôsilốp và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Câu thơ trên khẳng định tình đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Để xây dựng, củng cố sự nghiệp đoàn kết cao cả ấy, Hồ Chí Minh cho rằng, các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phải tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên quyết đấu tranh chống những khuynh hướng tư tưởng sai lầm, lệch lạc, như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa sô-vanh, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại... Trong thực tiễn hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã phấn đấu không biết mệt mỏi góp phần vào việc củng cố sự đoàn kết quốc tế cao đẹp ấy.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cơ sở lý luận để Đảng ta xác định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; có chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, đường lối đối ngoại rộng mở; coi hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là một định hướng chiến lược, việc làm thường xuyên, quan trọng. Chú trọng thúc đẩy quan hệ về quốc phòng với các nước láng giềng, các nước có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước trong khu vực… tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website