11 giờ:12 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 9 , 2020

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng,
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Giai đoạn 2016-2020, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tư duy mới của Đảng về công tác dân vận (CTDV); Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới, sáng tạo của Phong trào là hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp CTDV bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, tập trung vào những vấn đề đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện. Nổi bật là, Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các đe dọa an ninh phi truyền thống khác…, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân; luôn xứng đáng và làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội…

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, từ năm 2016 đến nay, Quân đội đã phối hợp với các địa phương củng cố hơn 12.500 chi bộ và tổ chức chính trị-xã hội; đào tạo nghề gần 22.000 người, tạo việc làm hơn 8.800 lao động; giúp địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới 867 xã, 126 huyện trên cả nước. Toàn quân sửa chữa, xây mới hơn 7.300 căn nhà, tặng gần 6.400 nhà đại đoàn kết; tặng hơn 24.600 con bò giống. Tham gia hơn 4 triệu ngày công làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 97.000km đường nông thôn, 86.809km kênh mương thủy lợi; tổ chức cứu hộ, cứu nạn hơn 7.500 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố; chữa cháy 38.000ha rừng, thảm thực vật... Tổng kết 10 năm Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, Quân đội được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thời gian tới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, về CTDV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và CTDV trong tình hình mới; các cơ quan, đơn vị gắn Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV của Quân đội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn cả nước; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội với các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đóng quân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân; kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; gắn với công tác thi đua với công tác khen thưởng, làm cho Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” thực sự là động lực trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì ở cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 5 năm qua. Để Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng có hiệu quả, chiều sâu, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhận thức đầu đủ, sâu sắc CTDV của Đảng, của Quân đội trong thời kỳ mới; quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CTDV. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch dân vận với nội dung, chỉ tiêu dân vận khéo cho phù hợp. Tích cực nghiên cứu, tổ chức các hình thức CTDV phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, điều kiện mới; kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Tránh biểu hiện lơ là, chủ quan, coi nhẹ CTDV, thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình địa bàn, nhân dân, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chỉ huy địa phương giải quyế đúng, trúng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm CTDV các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, toàn quân tiến hành có hiệu quả CTDV trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website