7 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 1 , 2017

Nắm vững chủ trương, bám sát tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Nhân dịp đầu năm 2017, phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2017.

Nắm vững chủ trương, bám sát tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, năm 2016, hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng năm 2016 vừa qua?

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm: Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Quân chủng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát thực tiễn, lãnh đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nội dung hoàn thành tốt. Nổi bật là: Tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động, nhạy bén, sáng tạo tiến hành công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thông tin tuyên truyền; tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân chủng. Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục được đổi mới, có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, huấn luyện, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt… Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; triển khai các chủ trương bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, “đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng trận địa lòng dân vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Các tổ chức quần chúng hoạt động có nhiều đổi mới, hình thức phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ CTĐ, CTCT; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh. Tình hình chính trị tư tưởng toàn Quân chủng ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị tốt, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nắm vững chủ trương, bám sát tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

PV: Xin đồng chí cho biết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2017 cần được chú trọng vào những vấn đề gì?

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm: Trên cơ sở nhận định, đánh giá đặc điểm tình hình, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào tình hình thực tiễn của Quân chủng: Năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng với Quân đội. Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa Quân đội”. Tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục thiên tai; thực hiện tốt các chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quân chủng năm 2017.

PV: Để thực hiện tốt những nội dung trên, các cơ quan, đơn vị cần phải thực hiện những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm: Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần nắm chắc tình hình nhiệm vụ, đánh giá đúng thực trạng cơ quan, đơn vị, phát huy những kết quả năm 2016, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu tạo ra bước đột phá trong hoạt động CTĐ, CTCT. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nền nếp công tác tư tưởng ở các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền báo chí, văn hóa, văn nghệ, đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhất là kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ; 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Giữ vững nguyên tắc, chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung bồi dưỡng xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp kiên quyết đồng bộ; tiếp tục thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về điều động, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công tác chính sách hậu phương Quân đội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng cơ cấu phù hợp, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong từng cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng. Thực hiện tốt chính sách với Quân đội và hậu phương Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn, Đại hội Công đoàn các cấp; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; trọng tâm là SSCĐ, QLVT; nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm ATB, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động. Tích cực đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. Phát huy trách nhiệm chính trị, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn, kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, quyết tâm xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong thời đại mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

KIÊN CƯỜNG (Thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website