7 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 10 , 2017

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước tình hình chính trị xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quốc hội ban hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2014; Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định mới về công tác cán bộ. Tuy nhiên, lợi dụng những khó khăn, hạn chế của ta, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Tình hình Biển Đông có những diễn biến mới, phức tạp hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện đặt ra yêu cầu mới cao hơn.

Chấp hành các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) trong Đảng bộ Quân chủng đã đạt được những kết quả thiết thực, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đã quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng. Quan tâm giáo dục, quản lý, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, ưu tiên sắp xếp cán bộ ở những đơn vị đóng quân nơi khó khăn, trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, được biên chế VKTBKT mới, cải tiến. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành chặt chẽ. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý, bảo đảm thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi cho nguồn kế cận, kế tiếp và lâu dài vững chắc, tạo sự phát triển và chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ hợp lý, bảo đảm tính đồng bộ, vững chắc; tỷ lệ cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản ngày càng cao. Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý với xây dựng cấp uỷ Đảng các cấp; thực hiện chặt chẽ quy trình chuẩn bị nhân sự cán bộ tham gia cấp uỷ các cấp. Thông qua hoạt động thực tiễn để đánh giá, tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng, gắn giải quyết số lượng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ và trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong việc làm tham mưu cho cấp uỷ về công tác cán bộ, đề xuất nhiều biện pháp tích cực trong xây dựng và quản lý cán bộ, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và Quân chủng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Giờ học của học viên Khoa Tên lửa (Học viện PK-KQ). Ảnh: ĐỨC LƯU

Ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đang đặt ra yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, nhiệm vụ của Quân chủng tiếp tục có bước phát triển cả về tổ chức lực lượng và vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Do vậy, công tác cán bộ trong Quân chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương; phát huy sức mạnh, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Quân chủng có số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng ngày càng cao, có tính kế thừa và phát triển vững chắc; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm; có tư duy đổi mới, sáng tạo; có trình độ kiến thức tiếp thu và làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, năng lực tổ chức chỉ huy và hoạt động thực tiễn tốt. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp.

Hai là, thường xuyên lãnh đạo ổn định về số lượng, cơ cấu cán bộ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở tổ chức biên chế, quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp và định hướng sử dụng toàn diện đội ngũ cán bộ, bằng nhiều biện pháp tích cực, triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải quyết số lượng 5 năm (2015-2020). Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, tạo môi trường để cán bộ được học tập, rèn luyện toàn diện... Xem xét kéo dài, chuyển ra, điều động bổ nhiệm, đề bạt quân hàm chặt chẽ, hạn chế biến động nhanh cán bộ cơ sở.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong xây dựng và điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý phải trên cơ sở quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch hàng năm..., chủ động đề xuất tiến hành công tác chính sách hậu phương quân đội; giải quyết nhà ở, đất ở cho cán bộ và quản lý tình hình sức khoẻ của cán bộ, hậu phương gia đình cán bộ.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Tuyển chọn nguồn đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn với yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là chất lượng về chính trị. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng và truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị; khuyến khích và yêu cầu cán bộ tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; gắn với việc rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn công tác. Thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo bảo đảm cán bộ có trình độ học vấn tương ứng với chức danh từng loại cán bộ.

Năm là, thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan cán bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chăm lo kiện toàn, xây dựng cơ quan cán bộ, người làm công tác cán bộ có đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, kiến thức, năng lực của đội ngũ người làm công tác cán bộ; nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng nền nếp chính quy trong công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì các cấp. Thực hiện tốt điều đó là bảo đảm quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân chủng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM THANH LIÊM
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website