8 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 6 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai thực hiện cuộc thi viết, sáng tác ảnh năm 2021

Để giúp cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc; các nhà báo, phóng viên, thông tin viên, cộng tác viên trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) nghiên cứu và tham gia đạt chất lượng cuộc thi viết, sáng tác ảnh năm 2021; Báo PK-KQ xin đăng tải các nội dung hướng dẫn, thể lệ cuộc thi viết, sáng tác ảnh năm 2021, cụ thể như sau:

A. Tham gia Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thông qua cuộc thi nhằm khẳng định bản chất khoa học, tầm vóc và ý nghĩa của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng và tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Tăng cường phát huy vai trò của cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

II. THỜI GIAN

1. Thời gian gửi bài dự thi: Từ tháng 4-2021 đến ngày 31-3-2022 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

2. Thời gian tổng kết, trao giải: Tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2022).

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Tất cả cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân và viên chức quốc; các nhà báo, phóng viên, thông tin viên, cộng tác viên trong toàn Quân chủng đều có quyền tham gia cuộc thi.

- Tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong thời gian từ ngày 1-4-2021 đến hết ngày 31-3-2022.

IV. NỘI DUNG:

1. Cơ quan tổ chức:

Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội (MB) tổ chức

2. Chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

3. Nội dung:

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; công cuộc đổi mới; lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

4. Hình thức:

- Hình thức tổ chức: Được tổ chức chấm, trao giải định kỳ hằng năm.

- Thể loại báo chí: Chính luận.

- Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: Đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thời gian đăng liên tục, thể loại báo chí. Mỗi bài không quá 2.500 từ.

- Yêu cầu tác phẩm dự thi bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục cao. Trong bài viết cần trích dẫn rõ nguồn, bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

5. Cơ cấu giải thưởng:

- 1 Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

- 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng

- 4 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng

- 6 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

6. Phương thức dự thi:

- Đối với tác giả: Gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

- Đối với cơ quan báo chí: Mỗi cơ quan báo chí có thể gửi bài dự thi về chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” đã đăng trên báo in, báo điện tử với số lượng không giới hạn.

* Không nhận tác phẩm đã đoạt giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

7. Cách thức gửi bài dự thi:

- Tác phẩm báo in cần photocopy (có cả măng-set báo) hoặc gửi bản gốc, có xác nhận của cơ quan báo chí.

- Gửi qua đường bưu điện: Theo địa chỉ Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm dự cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”).

- Tác phẩm báo điện tử cần gửi bản in từ giao diện trang báo điện tử và kèm theo đường link bài báo (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Gửi đường link vào một trong các địa chỉ email sau:

+ vanhoaqdnd@gmail.com

+ tktshanoi@gmail.com

+ dientubqd@gmail.com

8. Quy định đối với các tác phẩm dự thi:

- Các tác phẩm dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, không có tranh chấp bản quyền.

- Thông tin về tác giả cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ. Nếu là loạt bài, cần có bản liệt kê tên từng bài, ngày tháng, năm công bố trên báo. Nếu của nhóm phóng viên, cần ghi rõ họ tên cụ thể từng người.

- Khi gửi cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, các tác phẩm bảo đảm chất lượng được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân (Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng) và trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Ban tổ chức không hoàn trả bản thảo dự thi của tác giả và cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Chính trị:

1.1. Phòng Tuyên huấn:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cuộc thi theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và thẩm định nội dung các tác phẩm. Báo cáo Thủ trưởng Cục Chính trị các tác phẩm tiêu biểu tham gia dự cuộc thi.

- Phối hợp với Báo PK-KQ; Tạp chí Khoa học giáo dục PK-KQ; Website của các cơ quan, đơn vị đăng tải thể lệ cuộc thi và các bài tham gia dự cuộc thi cấp toàn quân theo quy định.

1.2. Báo PK-KQ:

- Chuẩn bị 03 tác phẩm tham dự cuộc thi.

- Phối hợp với Phòng Tuyên huấn thẩm định nội dung; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, bổ sung, nâng cấp; báo cáo Thủ trưởng Cục Chính trị, tiến hành đăng tải trên báo in, báo điện tử, báo hình các tác phẩm tham dự cuộc thi.

2. Các cơ quan, đơn vị

- Xây dựng kế hoạch; quán triệt và triển khai thực cuộc thi ở cấp mình theo đúng hướng dẫn của Quân chủng; bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả.

- Lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng tốt tham dự cuộc thi cụ thể:

+ Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần Quân chủng; các Lữ đoàn 26, 28, 918; Viện Kỹ thuật PK-KQ; Tổng công ty ACC; Công ty ADCC: Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 01 bài tiêu biểu tham gia cuộc thi;

+ Cục Chính trị: 03 tác phẩm;

+ Các sư đoàn trực thuộc quân chủng (09 sư đoàn): Mỗi cơ quan đơn vị lựa chọn ít nhất 02 tác phẩm tiêu biểu (01 tác phẩm báo in hoặc báo điện tử) tham dự cuộc thi.

Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ở cấp mình nghiêm túc, chặt chẽ có chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp báo cáo kết quả về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) theo quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo lên trên.

B. Cuộc thi viết về “Những tấm gương Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

I. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, chiến sĩ, QNCN, Công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động; cựu chiến binh; giảng viên, phóng viên, cộng tác viên và quần chúng nhân dân.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Chủ đề: “Những tấm gương Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

2. Nội dung:

- Những tấm gương đóng góp, hy sinh của các Anh hùng, Liệt sĩ của Quân chủng Phòng không-Không quân trong sự nghiệp bảo vệ Bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Những kỷ niệm sâu sắc trong chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu, trong cuộc sống sinh hoạt của bộ độ PK-KQ;

- Những hình ảnh, hiện vật của các Anh hùng, Liệt sĩ, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ;

- Những kỷ niệm sâu sắc của đơn vị, cá nhân với địa phương, nhân dân nơi đơn vị đóng quân và hành quân chiến đấu...

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Đại tá Đặng Tính với Quân chủng Phòng không- Không quân, cũng như trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Hình thức:

- Hình thức tổ chức: được tổ chức chấm ở mỗi cấp, cấp Quân chủng trao giải vào dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2022);

- Bài viết về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, phải gửi gắm được những thông điệp sâu sắc, nhân văn, có tính giáo dục, tính lịch sử, tính định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

- Bài viết có thể là của một tác giả, nhóm tác giả; có tên tác giả, cấp bậc, chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác; bài viết trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times new Roman; đóng bìa màu xanh; dung lượng mỗi bài không quá 30 trang.

- Yêu cầu tác phẩm dự thi bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục cao; bài viết cần trích dẫn rõ nguồn tư liệu (nguồn chính thống), bảo đảm trung thực, không được sao chép, không sử dụng các tác phẩm đã đăng sách, báo, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 1 Giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng.

- 2 giải Nhất mỗi giải 5 triệu đồng.

- 3 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng.

- 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng.

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

V. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Phương pháp dự thi

- Đối với tác giả: Gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn bài viết.

- Đối với cơ quan, đơn vị: căn cứ vào thể lệ Cuộc thi, phát động cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động; cựu chiến binh; giảng viên, phóng viên, cộng tác viên và nhân dân trên địa bàn đóng quân tham gia thi.

- Cấp đầu mối trực thuộc Quân chủng đánh giá phân loại, lựa chọn những bài viết đúng quy cách, đúng chủ đề, bảo đảm chất lượng nội dung, nghệ thuật gửi về Cục Chính trị Quân chủng, Cụ thể như sau:

+ Các cơ quan Quân chủng (BTM, CCT, CKT, CHC, CPKLQ) Mỗi cơ quan ít nhất 03 tác phẩm. (trong đó có 01 tác phẩm viết về Chính ủy Đặng Tính)

+ Các Sư đoàn, Học viện, nhà trường mỗi đơn vị ít nhất 05 tác phẩm. (trong đó có 02 tác phẩm viết về Chính ủy Đặng Tính)

+ Lữ 26,28, 918, 3 doanh nghiệp (ACC, ADCC, X19), VKT mỗi đơn vị 02 tác phẩm. (trong đó có 01 tác phẩm viết về Chính ủy Đặng Tính)

+ Báo PK-KQ ít nhất 03 tác phẩm. 

2. Thời gian tổ chức thi và tổng kết trao giải

- Các cơ quan, đơn vị triển khai Hướng dẫn phát động cuộc thi cho các đối tượng tham gia dự thi xong trước 20-6-2021. Có báo cáo về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn)

- Tổ chức chấm, lựa chọn ở cấp trực thuộc Quân chủng xong trước ngày 15-9-2022.

+ Tác phẩm dự thi gửi về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 20-9-2022 (theo dấu bưu điện); kèm theo báo cáo về Cuộc thi của đơn vị.

- Tổng kết, trao giải thưởng dự kiến (10-2022).

- Quân chủng lựa chọn tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt để in sách (dự kiến tháng 12-2022);

VI. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Thông tin chi tiết về cuộc thi đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ:

- Phòng Tuyên huấn. SĐT: 0972203454.

- Báo Phòng không - Không quân điện tử. SĐT: 069.563.447.

C. Cuộc thi Sáng tác ảnh với chủ đề: “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường ở cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”;

- Động viên cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và chức quốc phòng tích cực tham gia cuộc thi; sáng tác nhiều tác phẩm ảnh có giá trị, nhằm phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Quân đội, Quân chủng trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm mang lại hiệu quả thiết thực tạo sự lan tỏa nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong toàn Quân chủng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

1. Đối tựơng dự thi

- Cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân chủng.

2. Nội dung

- Tác phẩm ảnh phản ánh hoạt động của Quân đội, Quân chủng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, gồm:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong Quân chủng;

- Phòng, chống và khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, ứng cứu xử lý sự cố môi trường (tràn dầu, bão lụt, sạt lở đất, chống cháy nổ...);

- Khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh;

- Kiểm sóat ô nhiễm, giám sát ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động quân sự, quốc phòng;

- Hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa;

- Giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh;

- Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường;

- Quan trắc phân tích đánh giá môi trường, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường;

- Giảm thiểu tác động bất lợi của môi trường, biến đổi khí hậu đến chất lượng, độ bền của vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật;

- Quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra trong hoạt động quân sự quốc phòng;

- Tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và hưởng ứng phong trào do Chính phủ phát động: Trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025;

- Đấu tranh với mọi hành động hủy hoại môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra;

- Công tác phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tổ chức quần chúng trong đơn vị kết nghĩa với tổ chức quân chúng ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

III. THỂ LỆ, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Thể lệ cuộc thi

Được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Quân đội nhân dân; Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Chương trình phát thanh Quân đội nhân dân; Báo PK-KQ và văn bản gửi đơn vị.

2. Phương pháp tổ chức thi và chấm thi

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Hướng dẫn, thể lệ cuộc thi phát động cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, QNCN, CNVC quốc phòng trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi;

- Cấp đầu mối trực thuộc Quân chủng đánh giá phân loại, lựa chọn những tác phẩm ảnh đúng quy cách, đúng chủ đề, bảo đảm chất lượng nội dung, nghệ thuật gửi về Cục Chính trị Quân chủng, Cụ thể như sau:

+ Các Sư đoàn, mỗi đơn vị gửi 05 tác phẩm ảnh;

+ Các cơ quan, đơn vị còn lại: mỗi đơn vị 03 tác phẩm ảnh.

3. Thời gian tổ chức thi

- Các cơ quan, đơn vị triển khai Hướng dẫn phát động cuộc thi cho các đối tượng tham gia dự thi xong trước 30-4-2021.

- Tổ chức chấm, lựa chọn ở cấp trực thuộc Quân chủng xong trước ngày 14-7-2021.

+ Tác phẩm gửi về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 14-7-2021 (theo dấu bưu điện)

- Cấp Quân chủng lựa chọn tác phẩm ảnh tham gia thi cấp toàn quân xong trước ngày 10-8-2021;

- Lễ tổng kết, trao giải thưởng (Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Tuyên huấn qua số điện thoại. ĐT 0972.203.454.

Để các cuộc thi viết, sáng tạo ảnh được lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả tốt, lãnh đâọ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, giảng viên và quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân tích cực hưởng ứng tham gia viết bài, sáng tác ảnh theo các nội dung trên.

BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website