20 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022

Từ ngày 25 đến 29-4, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã thành lập 2 đoàn công tác do Đại tá Hoàng Văn Lâu và Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đi kiểm tra nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học tại Nhà máy A29.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Đại tá Hoàng Văn Lâu kiểm tra hoạt động sửa chữa tại Nhà máy A41.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra tại Trung đoàn 240, Sư đoàn 363.

Tại các đơn vị, Đoàn công tác đã kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung vào công tác xây dựng kế hoạch (lịch) giáo dục chính trị, việc thông qua và phê duyệt giáo án, bài giảng; nền nếp, tiến độ thực hiện nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; nền nếp sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở; nền nếp tiến hành công tác tư tưởng; thực trạng tình hình tư tưởng, kỷ luật của đơn vị. Hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT; hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế lãnh đạo một số mặt trọng yếu. Công tác giáo dục, quán triệt, triển khai nghị quyết, kế hoạch, quy chế của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ năm 2022; thực hiện nền nếp, chế độ công tác cán bộ, công tác bảo vệ an ninh, công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, các tổ chức quần chúng năm 2022; nền nếp, chế độ, đăng ký sổ sách giao ban CTĐ, CTCT; công tác quản lý, sử dụng kinh phí vật tư CTĐ, CTCT; thực hiện nền xây dựng chính quy ngành… Đoàn cũng tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ (bằng hình thức trắc nghiệm) và khảo sát, nắm tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (bằng phiếu điều tra).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 263, Sư đoàn 367.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Nhà máy A45.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nổi bật là, đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, chương trình; hệ thống giáo án, bài giảng chính trị được xây dựng đúng quy cách, mẫu biểu; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện với nhiều cách làm linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả; hoạt động thi đua, khen thưởng được tăng cường và đẩy mạnh, qua đó, đã góp phần xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ đã chấp hành nghiêm nguyên tắc và duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt; hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo cơ bản được xây dựng chặt chẽ, sát điều kiện thực tế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Nắm tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại Lữ đoàn 918.

Các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, nền nếp công tác cán bộ được duy trì thường xuyên, hồ sơ, thống kê thường xuyên được cập nhật, bổ sung đầy đủ. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng và xây dựng chính quy ngành được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Quân chủng
Đại tá Ngô Quốc Chung kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 371.

Kết luận kiểm tra, bên cạnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật về hoạt động CTĐ, CTCT mà các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng đạt được trong thời gian qua, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị, nhà máy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm túc nền nếp báo cáo và không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng, không để xảy ra bất ngờ về tư tưởng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tiếp tục tăng cường các biện pháp xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng cao, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ quy định về công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình; quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và chấp hành nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò hoạt động của cấp ủy viên phụ trách công tác bảo vệ an ninh và chiến sĩ bảo vệ ở đơn vị cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành CTĐ, CTCT. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website