10 giờ:5 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 2 , 2023

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Sáng 20-2, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng kết hợp trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân.

Dự và chỉ đạo Tọa đàm có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chủ trì buổi Tọa đàm có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tham dự buổi Tọa đàm còn có lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

“Kim chỉ nam” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm nêu rõ, thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam 93 năm qua từ khi có sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra phải thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp xuất bản và tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua hơn 50 năm công tác, từ khi còn là một Biên tập viên của Tạp chí Cộng sản cho đến cương vị người đứng đầu của Đảng. Cuốn sách dài hơn 600 trang được kết cấu làm 3 phần (Phần thứ nhất - “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai - “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba - “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”) tổng hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cùng ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

 Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm khẳng định sâu sắc giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực. Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Cuốn sách cũng là quan điểm chỉ đạo quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong thời gian tới, nhằm quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ; gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, pháp chế... trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Để lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn quân, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân; tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, mạn đàm, trao đổi…; liên hệ với công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị, học viện, trường Quân đội cần chủ động nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách vào nâng cao chất lượng bài giảng giáo dục chính trị và giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website