10 giờ:44 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 2 , 2017

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cục Cán bộ và ngành công tác Cán bộ Quân đội (28-2-1947/28-2-2017):

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức năng lực toàn diện, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, VKTBKT… là những yêu cầu quan trọng trong việc xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Các đại biểu tham dự tập huấn công tác Cán bộ của Quân chủng
chụp ảnh lưu niệm tại Đoàn An điều dương 18.

Những năm gần đây, Quân chủng PK-KQ được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm trang bị cho nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, với nhiều lực lượng, chủng loại khác nhau; cùng với đó là số lượng cán bộ đông, nhiều chuyên ngành, địa bàn hoạt động trong phạm vi cả nước. Yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân chủng ngày càng cao… Từ thực tế đó, để xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng; cơ cấu hợp lý; chất lượng toàn diện, có trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng hi sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN; yên tâm gắn bó xây dựng Quân chủng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ phải có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực thẳng thắn, không cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có phong cách và phương pháp tác phong làm việc khoa học, chính quy, dân chủ, kỷ luật, tôn trọng tập thể, đoàn kết thống nhất, gắn bó với quần chúng; có trình độ kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, khoa học nghệ thuật quân sự; có phương pháp, tác phong công tác tốt, năng lực hoạt động thực tiễn, tự lực, chủ động, sáng tạo và hiệu quả; có độ tuổi và sức khỏe phù hợp với từng cương vị công tác... Muốn vậy, các cấp phải tiến hành đồng bộ các giải pháp:

Một là, tổ chức tốt công tác quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trên về xây dựng đội ngũ cán bộ; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong công tác giản dị, gần gũi, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong Quân đội, Quân chủng nói riêng.

Hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Quản lý cán bộ chặt chẽ theo phân cấp; kết hợp quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với kiểm tra, giám sát của quần chúng và tự quản lý, rèn luyện của từng cán bộ.

Ba là, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng; Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về đào tạo cán bộ ở ngoài nước đến năm 2020 và các chỉ thị, nghị quyết khác về công tác cán bộ. Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ, kế hoạch đào tạo cán bộ hàng năm, 5 năm sát thực tế, đặc biệt là năm đầu nhiệm kỳ, đảm bảo cân đối giữa đầu vào và đầu ra. Giảm chỉ tiêu đào tạo đầu vào, tăng chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2, chuyển loại cán bộ, bồi dưỡng ngoại ngữ, hoàn thiện cấp học để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chỉ đạo cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ theo phân cấp, chủ động điều động, sắp xếp, chuyển ra cán bộ hợp lý, khắc phục những bất cập trong cơ cấu, chất lượng đội ngũ. Lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ việc xét đề bạt quân hàm, nâng lương sĩ quan theo quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từng bước điều chỉnh cơ cấu quân hàm phù hợp.

Bốn là, đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, chương trình, nội dung đào tạo sát với VKTB mới. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tại các trường trong Quân chủng. Thực hiện có hiệu quả việc liên kết đào tạo giữa Học viện PK-KQ, Trường SQKQ với các trường trong và trường ngoài Quân đội, tiến tới hợp tác đào tạo với các trường quân sự nước ngoài. Chỉ đạo chặt chẽ việc tạo nguồn và tuyển chọn nguồn đào tạo cán bộ. Chú trọng đào tạo cán bộ khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cán bộ khoa học công nghệ và cán bộ chỉ huy quản lý, là nòng cốt xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, khoa học kỹ thuật của Quân chủng.

Năm là, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42, Nghị quyết 11 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Thực hiện có nền nếp việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đầu nhiệm kỳ và rà soát bổ sung hàng năm. Hàng năm xem xét nguồn cán bộ trong quy hoạch để có kế hoạch cho đi đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thực tế ở đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc bổ nhiệm có thời hạn và bổ nhiệm lại đối với cán bộ chỉ huy, quản lý.

Sáu là, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách ưu đãi đối với cán bộ quân đội. Xây dựng các dự án nhà ở công vụ cho cán bộ ở các đơn vị đóng quân trên địa bàn khó khăn, đồng thời xây dựng các dự án nhà ở chính sách cho cán bộ. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trình Chính phủ hoàn thiện chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách khuyến khích cán bộ công tác ở nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, chính sách luân phiên cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, chính sách thu hút nhân tài vào phục vụ Quân đội, Quân chủng. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cho cán bộ đi nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe phù hợp với xu thế của xã hội và khả năng của Quân đội.

Bảy là, xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ và cơ quan cán bộ các cấp. Tích cực giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ người làm công tác cán bộ, làm tốt chức năng giúp Chủ nhiệm Chính trị tham mưu cho cấp ủy trong xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá HÀ HỮU NGỌ

Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website