16 giờ:30 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 4 , 2016

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã có sự phát triển tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin định hướng, phản bác những thông tin sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, giải thích rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và kết quả hoạt động của Quân đội, Quân chủng, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng…

 Tuy nhiên, chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên còn một số hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin định hướng ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ; nhiều chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng chưa được quán triệt sâu sắc tới cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, nhất là vấn đề xác định đối tượng, đối tác trong tình hình mới…

Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” còn nhiều bất cập. Một số cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng, chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nơi còn “khoán trắng” cho cơ quan chức năng và đội ngũ báo cáo viên. Phương thức tuyên truyền còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, việc tổ chức đối thoại với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn hạn chế…

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng  và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Các đồng chí Báo cáo viên của Quân chủng đạt giải cao trong Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2015.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, xác định đây là kênh thông tin quan trọng trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng, đơn vị; định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong đơn vị, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng “chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả”, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động tuyên truyền miệng. Khi phát hiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cần chủ động phối hợp trao đổi với cơ quan chức năng cấp trên trong cung cấp thông tin, quan điểm xử lý để kịp thời định hướng dư luận.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và quản lý đội ngũ báo cáo viên của cơ quan, đơn vị mình; rà soát đội ngũ báo cáo viên, phát huy vai trò, trách nhiệm những báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống trong sáng; thay thế những báo viên không đủ tiêu chuẩn, uy tín giảm sút; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của báo cáo viên cấp trung đoàn, sư đoàn và Quân chủng. Chú trọng xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở hoạt động hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền miệng. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website