15 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 1 tháng 8 , 2016

Quân chủng PK-KQ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (Khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn, nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 Quân chủng PK-KQ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ươngQuân chủng PK-KQ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365).

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), ngày 8-7-2016, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị 87-CT/QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Quân đội trong tình hình mới.

Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS đối với Bác Hồ kính yêu.

Tổ chức học tập, nắm vững những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong đơn vị. Gắn thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp trong toàn Quân chủng theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Duy trì chặt chẽ nền nếp đăng ký phấn đấu học tập và làm theo; nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kiên quyết đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm…

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM, Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

LƯƠNG KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website