14 giờ:44 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 1 , 2021

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp là Cục Chính trị Quân chủng, cùng sự chủ động, nhạy bén của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, công tác Tuyên huấn trong toàn Quân chủng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên huấn của Quân chủng trong tình hình mới
Tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử cho bộ đội thông qua
hoạt động Phòng Hồ Chí Minh tại Tiểu đoàn 83, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363. Ảnh:
THÀNH TRUNG

Những nổi bật về công tác Tuyên huấn trong năm qua là các đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW - BQP và Quân chủng; trọng tâm là các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ QUTW, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng về SSCĐ cao điểm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, dịp lễ, tết... Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, đơn vị được thực hiện đúng quy định, thiết thực và mang tính giáo dục cao. Lực lượng 47 của Quân chủng đã phát triển thêm nhiều trang, nhóm và hoạt động hiệu quả; có nhiều bài viết chất lượng tốt; tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác thi đua, khen thưởng; nội dung, hình thức, biện pháp thi đua có nhiều đổi mới, sát thực tế; phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bám sát được nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được củng cố, phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Nhờ đó trận địa tư tưởng của Đảng luôn được giữ vững và tăng cường; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý chí, hành động; có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quân chủng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; kinh tế toàn cầu bị suy thoái, khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Trong nước, thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, tình hình thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng; các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá quyết liệt, công khai, trực diện hơn. Tình hình đó tác động không nhỏ đến các mặt công tác của toàn Quân chủng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT nói chung, công tác Tuyên huấn nói riêng, ngành Tuyên huấn toàn Quân chủng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của BCHTW, BCT, BBT, QUTW - BQP, TCCT; nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy và Tư lệnh Quân chủng; nghị quyết của cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Nắm, quản lý và dự báo chính xác tình hình tư tưởng; nhạy bén trong tham mưu, định hướng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh. Không ngừng xây dựng, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, giáo dục KHXH&NV, phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống. Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, dân tộc, Quân đội, Quân chủng trong năm, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đề án, các kế hoạch kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; báo cáo Bộ Quốc phòng trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi ở các cấp và tham gia thi toàn quân đạt giỏi và có giải.

Năm là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện tốt Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phát động, triển khai thực hiện các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, dân tộc, Quân đội, Quân chủng.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm Chỉ thị 355-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay” và Chỉ thị “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định cho các đơn vị theo Thông tư số 138/2020/TT-BQP, ngày 10-11-2020 của Bộ Quốc phòng “Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên huấn năm 2021 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; kết hợp các hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng của công tác tư tưởng, văn hóa; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân chủng. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan Tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên huấn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu đúng, trúng; xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, khoa học, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo đúng quy định, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng; bảo đảm cho Quân chủng luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TRƯƠNG MẠNH PHƯƠNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website