8 giờ:15 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 4 , 2021

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23-5-2021. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động mọi quân nhân để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về cuộc bầu cử
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Về nội dung tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị “Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và HĐND các cấp... 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát... 

Cùng với đó, tuyên truyền nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền qua các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hình thức, biện pháp tuyên truyền phải đa dạng, phong phú thông qua giao ban, sinh hoạt các tổ chức, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; thông báo chính trị, thời sự tuần; hệ thống truyền thanh nội bộ; hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức cuộc thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, trao đổi…

Báo PK-KQ và Website các học viện, nhà trường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị tăng cường chia sẻ, viết bài đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt và mô hình tuyên truyền hiệu quả; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website