9 giờ:23 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 4 , 2021

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn Quân đội (11-5-1946/11-5-2021):

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Tuyên huấn Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh, trưởng thành

Cách đây 75 năm, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền - những đơn vị tiền thân của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về mặt tổ chức, lần đầu tiên Quân đội ta có cơ quan chuyên trách công tác tư tưởng - văn hóa, trực tiếp góp phần tạo nên nền tảng chính trị tinh thần to lớn của Quân đội.

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Tuyên huấn Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh, trưởng thành
Giờ học tập truyền thống tại Phòng Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Tuyên huấn Quân đội đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, phân tích, đánh giá, dự báo chiều hướng vận động, phát triển tư tưởng bộ đội. Trên cơ sở đó, tham mưu và chỉ đạo thực hiện công tác Tuyên huấn phù hợp, có hiệu quả đối với từng đối tượng, từng giai đoạn và trên từng chiến trường, trận địa cụ thể; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, góp phần định hướng tư tưởng bộ đội, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng.

Ra đời giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước diễn ra vô cùng ác liệt; ngành Tuyên huấn Quân chủng PK-KQ đã nắm vững và tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Cục Chính trị, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động, nhạy bén, sáng tạo, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp huy động tối đa các lực lượng, vận dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp tiến hành công tác Tuyên huấn nhằm đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất. Đặc biệt trong gian khổ, ác liệt, hy sinh; ngành Tuyên huấn Quân chủng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng; chống các luận điệu xuyên tạc và chiến tranh tâm lý của địch để cán bộ, chiến sĩ luôn nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Phát huy truyền thống ngành Tuyên huấn Quân chủng PK-KQ trong quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị) luôn thể hiện là một khối đoàn kết, quyết thắng về tư tưởng và hành động. Đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn qua các thời kỳ. Đồng thời, đó cũng là mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa Phòng Tuyên huấn với các cơ quan trong Cục Chính trị, trong Quân chủng PK-KQ, trong cơ quan chính trị các cấp và các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Nhờ đó, Phòng Tuyên huấn tạo được sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trước yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới, cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn cũng như ngành Tuyên huấn Quân chủng đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác Tuyên huấn trong Quân chủng; thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Thi đua - Khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng trong Quân chủng. Tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn quân sự, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên có hiệu quả; hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn được củng cố và phát huy; công tác quản lý nhà nước về hoạt động quản lý báo chí, xuất bản luôn đảm bảo tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng chính trị, góp phần tích cực quảng bá hình ảnh bộ đội PK-KQ với nhân dân và bạn bè quốc tế. Nội bộ cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất cao, vững vàng về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thẳng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao; đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân chủng phải chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời tham mưu có hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đề xuất chỉ đạo, hướng dẫn công tác Tuyên huấn trong toàn Quân chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Thi đua - Khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng trong toàn Quân chủng. Gắn Phong trào Thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về báo chí, thông tin đối ngoại trong Quân chủng, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng chính trị. Thực hiện tốt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân chủng PK-KQ.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website