8 giờ:32 phút Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 , 2022

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Tự phê bình và phê bình (TPB&PB) là nguyên tắc sinh hoạt cơ bản, quy luật phát triển của Đảng, là thước đo trình độ dân chủ trong Đảng và tinh thần trách nhiệm, trình độ của đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng TPB&PB là việc làm cấp bách, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định. Qua đó, sẽ góp phần làm cho đội ngũ đảng viên ngày càng tiến bộ, trưởng thành, tổ chức đảng thêm đoàn kết, thống nhất, ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng
Hội nghị Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Tự phê bình là cá nhân (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết điểm thì thành khẩn nói cho họ biết để họ sửa chữa, để họ tiến bộ”. Người cũng nhấn mạnh “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta cũng đã khẳng định: “Một quy luật cơ bản trong phát triển, tiến bộ của Đảng là thường xuyên TPB&PB”.  Thực tiễn công tác xây dựng Đảng hơn 92 năm qua cho thấy, TPB&PB là nguyên tắc luôn được Đảng ta quán triệt và thực hiện, là nhân tố quan trọng làm cho Đảng luôn giữ vững vai trò cầm quyền và phát huy năng lực lãnh đạo cách mạng. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của TPB&PB nên việc thực hiện nguyên tắc TPB&PB ở một số tổ chức đảng chưa nghiêm túc. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “TPB&PB ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”.

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc TPB&PB các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc TPB&PB. Đặc biệt là giáo dục cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về TPB&PB, giáo dục làm rõ vị trí, vai trò, mục đích, bản chất, đặc tính, nội dung, hình thức, phương pháp của nguyên tắc TPB&PB; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về thực hiện chế độ TPB&PB hiện nay; kịp thời đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện nhận thức và hành động sai trái, lệch lạc, đặc biệt là các hiện tượng lợi dụng TPB&PB để đả kích, gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì, thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt TPB&PB trong sinh hoạt đảng, xem đây như “rửa mặt hằng ngày”; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện cấp trên TPB trước cấp dưới, tổ chức phê bình từ dưới lên trên và phê bình trong cấp ủy. Qua đó sẽ tạo bầu không khí TPB&PB dân chủ, cởi mở trong Đảng. Quá trình tổ chức tiến hành TBP&PB phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt, khéo léo, “phê bình việc chứ không phê bình người”; trong đó, cần chú ý TPB&PB khác với phê phán, kể tội, soi mói, nói xấu nhau. Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ TPB&PB trong cấp ủy, tổ chức đảng với tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng. Ý kiến của quần chúng không chỉ là nguồn thông tin quan trọng để tổ chức đảng đánh giá hoạt động của mình và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; mà còn gợi mở cho tổ chức đảng những cách thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, làm phong phú thêm nội dung TPB&PB của Đảng. Cùng với đó, kết hợp thực hiện nguyên tắc TPB&PB với công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật Đảng và những người lợi dụng TPB&PB để gây rối nội bộ hoặc trù dập người thẳng thắn phê bình.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website