14 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 13 tháng 4 , 2023

Đảng ủy Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày 12-4, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847); tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu; cùng đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị;

Đảng ủy Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương.

Đảng ủy Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu và cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Bộ Tham mưu có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, ý thức cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc...

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tham mưu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về phong cách tư duy, phong cách làm việc, sinh hoạt. Duy trì thực hiện nghiêm túc, nền nếp, chất lượng chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chế độ sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số số 01, Nghị quyết số 847 với công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá việc triển khai thực hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; gắn kết quả thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 với bình xét đánh giá chất lượng tổ chức, cá nhân và bình xét Thi đua - Khen thưởng hằng năm…

Đối với việc tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án; những năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu và các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được quan tâm; công tác quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị được chú trọng. Hằng năm, Bộ Tham mưu hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, qua đó nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ...

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tham mưu xác định thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 124 và Đề án; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tham mưu về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị; xác định đây là một nội dung, biện pháp quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt nền nếp, chế độ theo quy định. Thực hiện đúng đủ, có chất lượng chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng, kết hợp chắt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Tích cực đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác giáo dục chính trị. Tổ chức tốt các hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, hội thi báo cáo viên ở các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, cán bộ chính trị có kiến thức, năng lực toàn diện, phương pháp công tác tốt, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: VĂN THIỆP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website