7 giờ:15 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 1 , 2017

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước, Quân đội xác định xây dựng Quân chủng PK-KQ và một số lực lượng khác vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Cùng với việc đầu tư mua sắm, cải tiến nhiều loại vũ khí trang bị mới, hiện đại cho Quân chủng, vấn đề nhân tố con người cũng là một trọng tâm mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Để có thể khai thác, sử dụng, làm chủ và phát huy có hiệu quả tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại được biên chế thì Quân chủng cần phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao, năng lực lãnh đạo và tổ chức chỉ huy giỏi, tính kỷ luật, kỷ cương nghiêm túc và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ. 
Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cụ thể hóa đặc điểm nhiệm vụ trên giao, một trong “3 khâu đột phá” mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Quân chủng đã xác định là phải tập trung “Bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ”, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Giờ học ngoại ngữ của các học viên Học viện PK-KQ.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch và những tác động tiêu cực từ mặt trái của xã hội, trước hết phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất trí cao và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo bước chuyển biến mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Hiệu quả - Kỷ cương - An toàn - Quyết thắng”, đẩy mạnh công tác thi đua đi vào thực chất, tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu. Cùng với đó, các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng các tổ chức trong đơn vị, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt việc kiện toàn các tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất phù hợp với tổ chức lực lượng, biên chế trong Quân chủng; duy trì thực hiện tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc và tích cực đấu tranh chống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Để thực hiện tốt nội dung “Bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ”; trước hết, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng cả trước mắt và lâu dài.  Để làm được như vậy, cấp ủy các cấp trong Quân chủng cần chỉ đạo và tiến hành chặt chẽ công tác cán bộ theo đúng quan điểm, tư tưởng của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn, qui hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm sự cân đối, ổn định, có sự kế thừa, liên tục, vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong những năm tiếp theo. Tăng cường công tác bồi dưỡng về năng lực công tác và chuyên môn nghiệp vụ, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ với các yêu cầu và biện pháp cụ thể. Triển khai có hiệu quả chủ trương học ngoại ngữ cho cán bộ; nghiên cứu triển khai tại Học viện PK-KQ, Trường Sĩ quan Không quân để ngoại ngữ là một môn thi tốt nghiệp bắt buộc cho học viên. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiến hành đồng bộ các mặt công tác tư tưởng gắn với công tác tổ chức và công tác chính sách, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, phi công, nhân viên kỹ thuật phải được thực hiện theo đúng quy trình, với nhiều hình thức như: lựa chọn người đi học tập, đào tạo, chuyển loại ở nước ngoài; tổ chức tự học tập, chuyển loại ở trong nước, cử cán bộ đi khảo sát nhà máy, dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy bay của một số nước; cử cán bộ tham gia học tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn tại nước ngoài, tham dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế… Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng và phát huy tiềm lực khoa học-kỹ thuật của Quân chủng, trước hết là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, thợ lành nghề bậc cao. Đầu tư chiều sâu trong các nhà máy quốc phòng, nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới nhằm bảo quản, giữ gìn, kéo dài tuổi thọ, nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí khí tài, từng bước cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế. Bảo đảm giữ tốt, dùng bền, khai thác sử dụng hết tính năng tác dụng của mọi loại vũ khí khí tài hiện có; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân chủng đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện nâng cao trình độ ứng dụng chiến đấu, sử dụng các loại vũ khí, trang bị. Tập trung huấn luyện chuyển loại, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Tổ chức chặt chẽ các hội thao, hội thi, diễn tập, bắn đạn thật, huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng. Tăng cường huấn luyện phương pháp tác chiến; tập trung nâng cao trình độ chỉ huy bay, kỹ thuật lái, dẫn đường, khả năng xử lý các tình huống bất trắc cho phi công, đảm bảo an toàn bay. Tích cực xây dựng các ngân hàng tình huống và tổ chức luyện tập kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu tình huống xảy ra.

 Bên cạnh đó, Quân chủng tiếp tục chỉ đạo xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo, công tác thực hành, thực tập cho các đối tượng phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực toàn diện; có trình độ học vấn tương xứng bậc giảng dạy; khả năng sư phạm, kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tâm huyết với nghề nghiệp, có sức khỏe và độ tuổi phù hợp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo phù hợp với TBKT mới, cải tiến. Nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình điện tử, số hóa tài liệu, giáo trình. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự”, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Đảng ủy Quân chủng xác định tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Vấn đề mấu chốt là căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; căn cứ vào chức trách nhiệm vụ và yêu cầu về phẩm chất chính trị đạo đức, năng lực của từng loại hình cán bộ để xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website