15 giờ:56 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 11 , 2017

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Không thể xuyên tạc Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Đây là Nghị quyết quan trọng, không những giải quyết căn cơ những bất cập về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới, mà còn thể hiện được ý Đảng hợp với lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại triệt để lợi dụng Nghị quyết 18, lái quan điểm, mục tiêu, giải pháp đúng đắn, khoa học, phát triển của Đảng sang hướng khác. Chúng cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chỉ là cách làm theo kiểu giật gấu vá vai, chưa đi vào nguyên nhân gốc của sự cồng kềnh trong bộ máy, mà thực chất Nghị quyết 18 đưa ra là để triệt hạ nhau. Chúng vu cáo Nghị quyết là để cổ súy, phục vụ  cho lợi ích nhóm, tạo kẽ hở để người có chức, có quyền trục lợi. Chúng loan tin rằng Nghị quyết không mang tính xây dựng và Đảng sẽ đổ vỡ, tan rã khi quyết liệt thực hiện Nghị quyết 18... Đó là nhận định đầy hằn thù, hết sức sai lầm, thiển cận.

Chúng ta thấy rằng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện từ lâu, chứ không phải đến bây giờ mới tiến hành. Và trong quá trình đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng bộ máy chính quyền theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lặp... Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý và thiếu đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, dư thừa cán bộ cũng đang làm gánh nặng cho nguồn ngân sách...

Trước kết quả đạt được và thực trạng đặt ra, để đất nước phát triển bền vững, Đảng ta xác định, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả không chỉ là vấn đề đặt ra từ thực tiễn mà nằm trong tổng hòa các mối liên kết, quan hệ từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng trong phát triển bền vững đất nước. Đây là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

Lường trước những tác động khách quan, chủ quan và yêu cầu thực tiễn, có mặt cấp bách khi tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 18 coi trọng, bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, người lao động... là bước đi chặt chẽ, khoa học, phù hợp với thực tiễn công cuộc đổi mới. Là Nghị quyết mà ý Đảng đã nói đúng lòng dân. 

Bên cạnh đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mở đã và đang tác động phương pháp quản lý điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi phải kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn nhưng phải đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả mới gần dân và thích ứng với điều kiện mới. Có thể thấy, Nghị quyết 18 đã đánh dấu sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, những bước đi rất cân nhắc, kỹ càng, tiến hành thận trọng và quyết liệt.

Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những đòi hỏi tất yếu khách quan, hết sức cần thiết hiện nay trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại không chịu thừa nhận những chủ trương, đường lối, bước đi đúng đắn của Đảng và nhân dân ta mà lại hằn học, ra sức bóp méo, kích động. Do đó, chúng ta phải lên án, bài trừ các luận điệu kích động, chống phá của các thế lực, phản động.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website