14 giờ:49 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 , 2018

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Phát huy vai trò báo chí của Quân chủng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, những năm qua, báo chí trong Quân chủng luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng; là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, bảo đảm cho Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Báo chí trong Quân chủng đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, nhất là thực hiện Đề án “Hiện đại hóa cơ quan Báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018” của Bộ Quốc phòng, các cơ quan báo chí đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (hiện nay Quân chủng có 3 cơ quan báo chí trong đó có Báo PK-KQ (bao gồm Báo in và Báo điện tử); Tạp chí PK-KQ; Tạp chí Khoa học Giáo dục PK-KQ thuộc Học viện PK-KQ). Các cơ quan báo chí luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; bám sát tình hình thế giới, trong nước, Quân đội và Quân chủng, phục vụ đúng đối tượng; hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Đặc biệt, đối với Báo PK-KQ, thực hiện chức năng là “Cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tiếng nói của Bộ đội PK-KQ” Việt Nam, trong những năm qua, đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo vừa giữ vững định hướng chính trị, vừa nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa phương tiện, cạnh tranh quyết liệt, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng, Báo PK-KQ đã có sự thay đổi, thích nghi theo kịp xu thế phát triển chung của báo chí trong Quân đội. Từ một tờ báo chỉ có một ấn phẩm báo in (ra một tuần một số), thì đến nay, Báo đã có ấn phẩm Báo PK-KQ điện tử, mặc dù chỉ mới hoạt động được hơn một năm, nhưng hình ảnh Bộ đội PK-KQ không chỉ bó hẹp trong Quân chủng, Quân đội mà đã lan tỏa ra trong nước, khu vực và trên thế giới.

Báo PK-KQ đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng. Phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo... Đồng thời, phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện sai trái và văn hóa xấu độc không để thẩm thấu vào Quân chủng. Đặc biệt, Báo PK-KQ đã tích cực mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, như chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hay chuyên mục “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình”… với nhiều bài viết mang tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, có sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sựhóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Để phát huy tốt vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cơ quan báo chí nói chung, đội ngũ những người làm báo trong Quân chủng nói riêng cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23-KL/TW ngày 22- 11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng; nhất là tuyên truyền Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” luôn tỏa sáng. Đồng thời, phát hiện, phản ánh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực...

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong Quân chủng; đảm bảo cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên vững vàng, có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh khi viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cơ quan chủ quản cần rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kịp thời bổ sung cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kiên quyết đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo chí; kết hợp chặt chẽ giữa việc cử cán bộ, phóng viên đi thực tế, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở các học viện, nhà trường với việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để những người làm báo tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

VŨ MINH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website