8 giờ:56 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 6 , 2019

Phát huy vai trò nhà báo chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

1. Báo chí là sản phẩm văn hóa đặc biệt của nhân loại. Ngoài chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục, khai sáng, giải trí, giám sát và phản biện xã hội, báo chí còn là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Những nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác-Lênin đặc biệt coi trọng vai trò của báo chí, coi báo chí là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể. Trong các cuộc cách mạng xã hội, nhất là cách mạng vô sản, những người cộng sản đã nhận thức rõ vai trò của báo chí, sử dụng báo chí là một lực lượng chính trị nhằm vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ cách mạng. Báo chí luôn là một mặt trận nóng bỏng đấu tranh bảo vệ tư tưởng, nhận thức, quan điểm, đường lối; cung cấp thông tin chính thống bảo vệ chân lý.

Phát huy vai trò nhà báo chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
 Các phóng viên với cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca.
                                                   Ảnh: qdnd.vn.

Nói về báo chí cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định báo chí cách mạng có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt. Trong thập niên 20 của thế kỷ 20, cùng với tiếp thu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin và qua quá trình thực tiễn hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò rất quan trọng của báo chí trong việc tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng và động viên, tuyên truyền, cổ vũ quần chúng ủng hộ, đi theo con đường cách mạng của giai cấp vô sản. Với việc sáng lập và xuất bản Báo Thanh Niên ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Người làm báo là để làm cách mạng và phục vụ cách mạng, đồng thời luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận quan trọng, vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới… vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”. Trong bài nói chuyện tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III ngày 8-9-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định báo chí là một trong những cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân, là vũ khí sắc bén để cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề cập đến vai trò của báo chí, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” đã chỉ rõ: “Báo chí phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”. Ở Việt Nam, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn rộng rãi để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của báo chí cách mạng, từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 94 năm đồng hành cùng đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã lập nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, báo chí cách mạng Việt Nam được chăm lo, xây dựng, phát triển toàn diện cả về quy mô, lực lượng, đội ngũ, loại hình, phương tiện và ngày càng có ảnh hưởng quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. 

2. Báo chí quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong kháng chiến, báo chí quân đội đã làm tròn sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên quân dân ta đoàn kết chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã ghi nhận có 51 nhà báo, nhà thơ, nhà văn công tác trong quân đội là liệt sĩ, trong đó tiêu biểu có nhà báo, liệt sĩ Lê Đình Dư, nguyên phóng viên chiến trường Báo Quân đội nhân dân được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng có mặt ở những nơi khó khăn, ác liệt nhất để chụp những bức ảnh có giá trị tuyên truyền, giáo dục cao. Đó là những tấm gương cao đẹp về tinh thần dâng hiến, sự hy sinh cao cả của những nhà báo chiến sĩ, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí quân đội.

Trong mọi thời kỳ, mọi hoàn cảnh, báo chí quân đội luôn bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự quản lý, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thành tựu nổi bật của báo chí quân đội trong những năm qua là luôn giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phản ánh trung thực, kịp thời, sinh động về mọi mặt của đời sống xã hội; trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và Phong trào Thi đua Quyết thắng; về mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần làm cho những thông tin tích cực là dòng chủ lưu làm nên dư luận xã hội lành mạnh. Đặc biệt, báo chí quân đội đã chủ động, đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn những thông tin xấu độc, phòng, chống “diễn biến hòa bình” nhằm “phi chính trị hóa” quân đội, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí quân đội đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, tin cậy giúp Đảng, Nhà nước có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để hoạch định chủ trương, chính sách trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Báo chí quân đội từng bước tiếp cận với công nghệ và xu hướng làm báo hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của bạn đọc. Hiện nay, 10 tờ báo, tạp chí trong quân đội có phiên bản báo điện tử; một số cơ quan báo chí ngoài phiên bản điện tử tiếng Việt còn có nhiều phiên bản tiếng nước ngoài, như Báo Quân đội nhân dân có phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Khmer; Tạp chí Quốc phòng toàn dân có phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung... Tháng 4-2019, Báo Quân đội nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những cơ quan báo chí của cả nước thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã tiếp nhận trụ sở mới, hiện đại, chất lượng thông tin tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, các báo, tạp chí thuộc các tổng cục, quân khu, quân chủng, học viện, nhà trường đã phát huy hiệu quả thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, LLVT địa phương.

Hiện nay, lực lượng báo chí toàn quân đông đảo và mạnh mẽ, trong đó hơn 98% là đảng viên; gần 95% tốt nghiệp đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí quân đội luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu “Nhà báo chiến sĩ” - chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến sĩ cách mạng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Những năm qua, báo chí quân đội đã đoạt được nhiều giải thưởng báo chí uy tín, như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại… Hội Báo toàn quốc năm 2019, khối báo chí quân đội đoạt giải A “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc”, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đoạt giải đồng hạng Chương trình phát thanh-truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi…

3. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư về mọi mặt để báo chí quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 2-1-2019 “Về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 206/2016/TT-BQP ngày 15-12-2016 “Quy định chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư số 183/2017/TT-BQP ngày 4-8-2017 “Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng”; Thông tư số 03/2019/TT-BQP ngày 10-1-2019 “Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng”… Thực hiện Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội giai đoạn 2014-2018”, Bộ Quốc phòng đã đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm báo của các cơ quan báo chí quân đội; đồng thời tiếp tục triển khai Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-BQP ngày 6-3-2019 phê duyệt Đề án “Đầu tư phát triển Báo Quân đội nhân dân theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025”. Hằng năm, Bộ Quốc phòng chủ động gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là những cơ sở, điều kiện thuận lợi cơ bản để báo chí quân đội tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò, đóng góp của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

4. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, báo chí ngày càng mở rộng chức năng, phạm vi ảnh hưởng của mình đối với xã hội và công chúng. Trong bối cảnh nhân loại bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, báo chí nói chung, báo chí quân đội nói riêng chịu sự tác động sâu sắc trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, phương thức làm báo và thị hiếu tiếp cận, nhu cầu hưởng thụ thông tin của công chúng. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ truyền thông mới mang lại nhiều tiện lợi cho báo chí dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng, nhưng sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội cũng tạo ra những thách thức đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo. Tuy nhiên, những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội sẽ không thể thay thế được sứ mệnh cao cả của báo chí, vì tính chính xác, tin cậy, nhân văn đã trở thành giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Vì vậy, các cơ quan báo chí cách mạng, những người làm báo chân chính cần thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của mình trong việc tiếp cận, thuyết phục công chúng bằng những sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí giàu tính nhân văn.

Một thách thức không nhỏ hiện nay là các thế lực thù địch tận dụng triệt để mặt trái của mạng xã hội ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, hạ thấp uy tín quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xuyên tạc mối quan hệ quân dân, phủ nhận thành tựu quân sự, quốc phòng, bôi nhọ uy tín cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. Điều đó đặt ra đối với báo chí quân đội phải nhận thức rõ cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước nói chung, quân đội nói riêng, từ đó đề cao trách nhiệm chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí quân đội, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để làm tròn trách nhiệm chính trị của mình, thời gian tới, báo chí quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, trong mọi hoàn cảnh, báo chí quân đội phải thể hiện rõ là cơ quan ngôn luận tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam; giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tuân thủ nghiêm túc Luật Báo chí 2016, bám sát và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; của cấp ủy, cơ quan chủ quản báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm báo chí, không để hiện tượng thương mại hóa xâm nhập vào các cơ quan báo chí quân đội. Các cơ quan báo chí quân đội cần quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác báo chí trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 2-1-2019 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền trong tình hình mới; đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, xuyên suốt trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền.

Hai là, trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động, báo chí quân đội cần chủ động tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo cả về hình thức và nội dung để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, vừa lôi cuốn, hấp dẫn công chúng đọc báo, nghe đài phát thanh, xem truyền hình của quân đội. Cần quán triệt, vận dụng sáng tạo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người. Đó là: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”.

Trong xu thế phát triển của báo chí, truyền thông hiện nay, các cơ quan báo chí quân đội cần nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm báo chí không những giàu về hàm lượng thông tin, kịp thời, chính xác, tin cậy, mà còn giàu tính trí tuệ, khoa học, nghệ thuật để thuyết phục công chúng.

Ba là, báo chí quân đội phải phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam về công tác tuyên truyền, định hướng chính trị, định hướng dư luận xã hội. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, báo chí quân đội cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”, đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình, tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng; tuyên truyền về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sản phẩm báo chí của quân đội phải tôn trọng, đề cao tính Đảng, tính nhân dân, tính trung thực, phản ánh khách quan đời sống xã hội, lấy thông tin tích cực là chủ đạo.

Cùng với đó, báo chí quân đội cần bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội; thể hiện rõ vai trò là lực lượng mũi nhọn, tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; kiên quyết vạch trần, phản bác các luận điệu sai trái, đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái, tiêu cực, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Bốn là, tiếp tục triển khai đúng lộ trình, thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí quân đội theo Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian tới, bên cạnh việc sáp nhập một số tạp chí có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong một số cơ quan, cần tập trung đầu tư xây dựng một số cơ quan báo chí trọng điểm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí quân đội có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp tốt, trình độ cao, tinh thông nghiệp vụ, điều kiện làm việc tốt, thích ứng nhanh nhạy với yêu cầu, xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí, truyền thông hiện đại. Giữ gìn, phát huy phẩm chất nhà báo chiến sĩ và danh dự người cầm bút, tuyệt đối không lợi dụng báo chí vì động cơ vụ lợi cá nhân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người làm báo quân đội cũng phải đề cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Mỗi nhà báo trong quân đội phải tự quản lý, rèn luyện nghiêm khắc bản thân, thông tin tuyên truyền vì lợi ích Tổ quốc, lợi ích nhân dân, lợi ích xã hội; đồng thời có dũng khí phê phán, đấu tranh những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong xã hội và trong chính những người làm báo. Bên cạnh đó, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, phóng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn uy tín, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản chất tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm là, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng niềm tin cho bộ đội và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội đối với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần làm lan tỏa truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc và tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vinh dự lớn lao, trong giai đoạn mới, báo chí quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân anh hùng, không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, góp phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực để nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia và thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, giàu mạnh, bền vững; tiếp tục cùng toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH,
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Theo qdnd.vn         

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website