13 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 , 2020

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 11-12, các ngành: Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật, Hậu cần trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Ngành Tham mưu: Năm 2020, song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ lệnh của trên về SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tích cực tham gia phòng, chống lũ lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Tư lệnh Không quân các nước ASEAN 2020 đảm bảo chặt chẽ. Công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay được nâng lên vững chắc, đi vào thực chất; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Chất lượng công tác giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Bộ Tham mưu xác định các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, quy định, chế độ sẵn sàng chiến đấu của trên. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ lực lượng trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. Tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát phương châm huấn luyện và tình hình thực tế tại đơn vị. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; đặc biệt là chú trọng nâng cao toàn diện công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật trong toàn Quân chủng và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. (THÁI SƠN)

Ngành Chính trị: Năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng PK-KQ đã được triển khai toàn diện và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2020 chặt chẽ, nghiêm túc; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội; chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, thành công tốt đẹp. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thi đua, hoạt động chính sách, dân vận, “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến yêu cầu, năm 2021, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân chủng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nguyên tắc, chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; triển khai toàn diện, đồng bộ có chiều sâu hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB), huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng, bảo đảm an toàn bay và an toàn trong các hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. (DƯƠNG TOÀN)

Ngành Kỹ thuật: Năm 2020, ngành Kỹ thuật PK-KQ đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2020 của Bộ Quốc phòng và Quân chủng; tiến hành đồng bộ 6 mặt công tác kỹ thuật, đạt hiệu quả cao. Bảo đảm đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ: SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao…bảo đảm an toàn; đặc biệt là nhiệm vụ trực SSCĐ tăng cường dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổ chức tốt việc bàn giao, tiếp nhận, nghiệm thu VKTB, vật tư kỹ thuật, điều động, điều chuyển trang bị. Các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTB, đầu tư chiều sâu công nghệ được thực hiện theo đúng tiến độ. Triển khai đồng bộ, có chất lượng các kế hoạch đầu tư tập trung, chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 382, các đề án bảo đảm kỹ thuật, các chương trình xây dựng, củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn, sửa chữa VKTBKT, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn bay theo kế hoạch đề ra. Các nhà máy triển khai sửa chữa VKTBKT có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ thực chất, vững chắc các loại VKTBKT, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Năm 2021, ngành Kỹ thuật Quân chủng tiếp tục tiến hành đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, thực chất, vững chắc các loại VKTBKT; đáp ứng tốt các nhiệm vụ của Quân chủng. Tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu chặt chẽ các loại VKTBKT mua sắm mới. Thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các dự án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT và các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ ở các nhà máy. Hoàn thành các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa VKTBKT; làm chủ các loại VKTBKT mới, cải tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ mất an toàn kỹ thuật, uy hiếp an toàn bay do lỗi kỹ thuật; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, quản lý chặt chẽ kỷ luật công nghệ, tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp. Tổ chức tốt các hội thi, hội thao kỹ thuật và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân chủng năm 2021. (QUỲNH VÂN)

Ngành Hậu cần: Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác hậu cần năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2020, ngành Hậu cần Quân chủng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và tiến hành triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm hậu cần cho Quân chủng tăng cường SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; huấn luyện PK, KQ; diễn tập; hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn bay. Nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ ngày càng cao của Quân chủng. Đặc biệt đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và bảo đảm hậu cần cho phòng, chống dịch Covid-19 Quân chủng.

Trong năm 2021, ngành Hậu cần Quân chủng tiếp tục bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Tổ chức khai thác, tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, quản lý sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ, đúng nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ, cân đối định lượng ăn cho các đối tượng; trang bị hệ thống bếp điện, bếp dầu Diesel để thay thế bếp lò hơi cơ khí theo lộ trình của trên. Tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh theo mùa không để phát sinh, lây lan trong đơn vị (nhất là dịch Covid-19). Quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo các đơn vị triệt để khai thác, phát huy hiệu quả năng lực phương tiện vận tải hiện có; kết hợp với các loại hình vận tải đáp ứng kịp thời, đày đủ nhu cầu vận chuyển xăng dầu, vật chất hậu cần, trang bị vũ khí khí tài và cơ động lực lượng bảo đảm an toàn...

Tại Hội nghị, Cục Hậu cần đã trao thưởng cho 7 tập thể và 14 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng thưởng trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2020. (ÁNH TUYẾT)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website