13 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 4 , 2022

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên
Giờ giải lao của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26, Quân chủng PK-KQ trên thao trường.
Ảnh: THIÊN AN

Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức Đoàn nói chung và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiến hành một số nội dung, biện pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên như sau:

Giáo dục chính trị tư tưởng: Trọng tâm là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, làm cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ và tin tưởng vững chắc vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhận thức được xu thế phát triển của đất nước, thế giới và khu vực, những đặc điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhận diện rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó củng cố niềm tin, hình thành lý tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm và tình cảm cách mạng để thanh niên có hành động đúng đắn, tích cực với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống: Phải làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh niên với những biểu hiện cụ thể: tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; biết kết hợp hài hòa giữa phát huy các giá trị truyền thống với chọn lọc tiếp thu các giá trị hiện đại; sẵn sàng tình nguyện vì dân, trung thành với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, làm cho các phẩm chất “Yêu nước, hiếu thảo, thương người, hiếu học, trung thực, kỷ luật, tiết kiệm” trở thành mục tiêu rèn luyện của đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng nếp sống, lối sống văn minh trong thanh thiếu niên và xã hội, cụ thể là xây dựng nếp sống văn hóa trong lao động sản xuất, trong học tập, trong sinh hoạt tiêu dùng, trong hưởng thụ cái đẹp, quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng…

Giáo dục pháp luật và ý thức công dân: Giáo dục pháp luật rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, trong đó chú ý tính đặc thù của từng đối tượng tại các cơ sở Đoàn. Hướng tới việc hình thành văn hóa pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của đoàn viên, thanh niên, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên: Các cơ sở Đoàn cần nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, thanh niên, để kịp thời định hướng và tham mưu cho các cấp ủy Đảng xử lý các vấn đề có hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tổ chức nhiều hoạt động, các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo, để thanh niên trao đổi thông tin, trình bày chính kiến, từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, đảng viên trẻ tại cơ sở đoàn: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh nhằm tạo môi trường và nâng cao năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Vì vậy, cần đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng chú trọng tới các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực tại cơ sở. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tại cơ sở Đoàn là giải pháp hữu hiệu để thực hiện công tác giáo dục của Đoàn. Vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ sẽ là những tấm gương sáng để thế hệ đoàn viên thanh niên học tập.

Tổ chức các hoạt động gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước: Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước là dịp để thế hệ đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, hình thành nên chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, phải chủ động định hướng các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí bổ ích thiết thực tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên vui chơi và rèn luyện.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo dục đoàn viên thanh niên: Thông qua các hoạt động giáo dục của Đoàn, các cơ sở Đoàn cần phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến để tôn vinh và nhân rộng nhằm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên. Phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu phấn đấu rèn luyện trở thành người đảng viên, người cán bộ, qua đó sẽ giáo dục đoàn viên, thanh niên phấn đấu, học tập và rèn luyện.

DƯƠNG QUỐC CHIẾN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website