17 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 1 , 2017

Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đạo đức dân tộc, tiêu biểu cho những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của Đảng ta. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm tin, sự cổ vũ, sự định hướng, là chuẩn mực mà mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung và trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Quân chủng PK-KQ nói riêng, phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu noi theo suốt đời.

Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Xây dựng Quân chủng PK-KQ "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Ảnh: VŨ HOÀNG

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, hơn lúc nào hết, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thế hệ thanh niên Quân đội nói chung, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ nói riêng luôn ra sức rèn luyện, học tập nâng cao mọi mặt trình độ, kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành “Người chiến sỹ PK-KQ ưu tú”, xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới.

Những năm qua, lực lượng ĐVTN Quân chủng PK-KQ đã kế tục và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, hăng hái học tập, huấn luyện và công tác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; có trình độ học vấn và tiềm năng tri thức ngày càng cao; có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức đúng về mục tiêu, con đường phát triển của nước ta, đặt niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ và tích cực tham gia sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên, được đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội để trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Trên cơ sở nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ hiện nay cần tập trung thực hiện tốt những tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các nội dung chủ yếu sau:

Một là, phải trung thành, dũng cảm: Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mưu trí, dũng cảm, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách; chủ động, tích cực phòng, chống "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Hai là, phải có “Tâm trong, trí sáng": “Tâm trong” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên Quân đội có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; cởi mở, chân thành, lạc quan, tự tin; nói đi đôi với làm; ứng xử có văn hóa; luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước đồng thời đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu, tiêu cực xã hội. “Trí sáng” là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người thanh niên Quân đội  có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, kiến thức văn hóa, xã hội… đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

  Ba là, phải đoàn kết, kỷ luật, có tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế; yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội, trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật Quân đội và quy định của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phải chủ động, sáng tạo: Thường xuyên chủ động trau dồi kỹ năng, làm việc có kế hoạch, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, cẩn trọng, sâu sát thực tiễn; nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân trong mọi công việc.   

Năm là, phải xung kích, quyết thắng: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức phân công. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngoài những tiêu chí chung của Thanh niên Quân đội, đối với cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên cần rèn luyện thêm các tiêu chí như: Trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực; tư duy độc lập, sáng tạo, tích cực rèn luyện kỹ năng; tác phong, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, hiệu quả.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác đã thực sự trở thành một ngày hội để cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân chủng PK-KQ thể hiện được tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Đây là một trong những biện pháp mang tính tích cực, chủ động nhất để phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên Quân chủng PK-KQ trong thời kỳ mới. Do đó, mỗi tập thể, cán nhân cần đề ra những nội dung, biện pháp của việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” sát với từng đối tượng trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đực Hồ Chí Minh; đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của mỗi đơn vị, lấy việc học tập và làm theo tấm gương của Bác làm nội dung cơ bản trong mọi hoạt động; đặt ra nội dung cụ thể trong các phong trào thi đua để phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện mơ hồ, nhận thức không đúng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX, giai đoạn 2017-2022.

MAI BÀO

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website