10 giờ:31 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 , 2017

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá Quân đội ta với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có tổ chức và có sự cấu kết giữa lực lượng trong nước và ngoài nước. Chúng lợi dụng sơ hở, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; vấn đề Quân đội tham gia sản xuất, làm kinh tế; một số vi phạm của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội; mạo danh một số cán bộ cấp tướng trong Quân đội đã nghỉ hưu… để viết các tin, bài, thư nặc danh, tạo dựng các video clip có nội dung xấu độc phát tán trên Internet. Mục tiêu của chúng nhằm kích động “cộng đồng mạng” và dư luận xã hội đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín, làm suy yếu Quân đội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân với Quân đội ta.

 Trước tình hình trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói chung, trong Quân chủng PK-KQ nói riêng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Tuy nhiên, một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, để một số ít cán bộ, chiến sĩ thiếu thận trọng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tác phong sinh hoạt chưa chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong quan hệ, ứng xử với nhân dân và lực lượng chức năng. Đáng chú ý, một số cán bộ đã nghỉ hưu, trong đó có cán bộ lão thành cách mạng tham gia các “hội”, “nhóm” hoạt động trái pháp luật, viết thư kiến nghị, thư ngỏ có nội dung trái với cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những việc làm trên tạo sơ hở để các thế lực thù địch, “nhóm lợi ích” lợi dụng đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Quân đội ta.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các chỉ thị, kế hoạch về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác những quan điểm, thông tin sai trái trên không gian mạng.

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đơn vị nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập chính trị, sinh hoạt, giao ban, hội ý ở các cấp gắn với thực hiện nền nếp, chế độ thông tin, thông báo tình hình và định hướng tư tưởng cho bộ đội.

Tăng cường giáo dục, quản lý, không để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị vi phạm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông, sử dụng Internet, mạng xã hội, thiết bị ghi âm, ghi hình; không để xảy ra vi phạm về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt, vi phạm trong quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân và lực lượng chức năng ở địa phương; kịp thời chấn chỉnh, quy rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì để cơ quan, đơn vị xảy ra các vi phạm trên.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và chi bộ; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thường xuyên nắm, rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn. Tiếp tục rà soát, bổ sung các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Bình xét, phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của các cơ quan chức năng, cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, các học viện, nhà trường; đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, chính ủy, chính trị viên và “Lực lượng 47” trong Quân đội đẩy mạnh đấu tranh chuyên sâu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, chống đối chính trị và các luận điệu chống phá Quân đội của các thế lực thù địch; tuyên truyền sâu rộng bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, những điển hình tiên tiến, hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, gương “Người tốt, việc tốt”… bảo đảm cho Quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website