14 giờ:40 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 11 , 2017

Cách mạng Tháng mười Nga soi đường cho cách mạng Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội

Cách đây một thế kỷ, ngày 25 tháng 10 năm 1917 (lịch cũ), ngày 7 tháng 11 năm 1917 (lịch mới), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân (GCCN) và nhân dân lao động nước Nga tiến hành cách mạng vô sản giành thắng lợi. Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ đi lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, soi sáng con đường phát triển của loài người đi lên xây dựng CNXH. Một thế kỷ đã trôi qua với biết bao thăng trầm, biến chuyển, nhưng ý nghĩa và âm hưởng của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vẫn trường tồn, mãi mãi không hề đổi thay trong trái tim của hàng triệu người có lương tri trên thế giới, bởi ở đó “tinh thần cách mạng và ánh sáng soi đường cho cuộc đấu tranh vì một xã hội tốt đẹp hơn".

Cách mạng Tháng mười Nga soi đường cho cách mạng Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội
V.L.Lênin lãnh đạo phong trào cách mạng Tháng Mười Nga.
                                                                      Ảnh tư liệu. 

Ngọn đuốc soi đường thời đại

 Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa nước Nga sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên nhân dân lao động Nga và các dân tộc không phải Nga từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình, “từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự do”. Lần đầu tiên trên thế giới, một xã hội mới xuất hiện – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong đó không có cảnh người bóc lột người, mọi người sống bình đẳng, cùng nhau mưu cầu hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người”. Khác với nhiều cuộc cách mạng trên thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ làm thay đổi nước Nga và có ý nghĩa đối với nhân dân Liên Xô, mà nó còn mang tính quốc tế sâu sắc. Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định: “Ai không nuối tiếc sự ra đi của Liên bang Xô viết là không có trái tim”.

 Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã gửi và thực thi một thông điệp hòa bình tới nhân dân thế giới, ngay trong giời phút quyết định của cuộc khởi nghĩa với cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông, Đại hội Xô viết toàn nước Nga lần thứ hai khai mạc trong Điện Xmônnưi (ngày 25-10 theo lịch Nga), thông qua “Sắc lệnh hòa bình”, coi chiến tranh là “một tội ác lớn nhất đối với nhân loại”, đòi các nước đế quốc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất và tuyên bố với chính phủ các nước sẵn sang kí ngay một bản hòa ước với những điều kiện công bằng cho tất cả các dân tộc, một hòa ước không có thôn tính và không có bồi thường. Những đề nghị hòa bình của Chính phủ Xô viết đã nhận được sử ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, nhiều dân tộc khác trên thế giới, đang quằn quại dưới ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, “nằm mơ nước Nga” với sự tin tưởng sâu sắc.

 Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, lần đầu tiên trong lịch sử, những người vô sản, người lao động, người nghèo dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đã đứng nên làm cuộc cách mạng “đổi đời”, tự giải phóng mình, làm chủ, cai quản và tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới XHCN. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc bị áp bức có được phương hướng phát triển, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới và nhân loại biết đến một chế độ xã hội mới, một hệ thống thế giới mới – hệ thống XHCN, đối lập với chế độ tư bản chủ nghĩa. Không có Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực thì giai cấp cần lao và các dân tộc trên thế giới vẫn chìm đắm trong màn đêm áp bức, nô dịch của chủ nghĩa tư bản, của thực dân, đế quốc. Thực tế cho thấy, trong một thế kỷ qua, sự tiến bộ của nhân loại xét đến cùng là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ của GCCN, nhân dân lao động trên thế giới và sự ảnh hưởng quan trọng từ những giá trị vì con người của CNXH hiện thực.

 Thắng lợi Cách Mạng Tháng Mười Nga là công lao vĩ đại của V.I.Lênin trong bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác từ lí luận trở thành hiện thực và học thuyết cách mạng và khoa học ấy không bị chết, rất nhiều vấn đề mới mà trước đó, do hạn chế của lịch sử, C.Mác và Ph. Ănghen chưa đề cập đầy đủ đã được V.I.Lênin phát triển trong điều kiện lịch sử mới. Đó là vấn đề: cách mạng vô sản có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước tư bản phát triển trung bình; xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; xây dựng chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; “chính sách kinh tế mới” (NEP) của V.I.Lênin…hiện nay vẫn mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, trước hết là các nước XHCN trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Ảnh hưởng lớn tới cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ hết sức to lớn và quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta và Chủ tịch Hồ chí Minh đã nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm1945 thành công; giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nguồn gốc sâu xa từ ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng Thánh Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc tới cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, cả lý luận và thực tiễn. Những giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười luôn được Đảng ta thấm nhuần, quán triệt và vận dụng vào quá trình lãnh đạo cách mạng của mình.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng XHCN. Với lòng biết ơn sâu sắc khi nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của V.I.Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười”

Nhưng gần đây, kẻ thù của CNXH đã xuyên tạc đủ điều nhằm bôi nhọ và hạ thấp hình ảnh của Cách mạng Tháng Mười Nga. Họ cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ có ý nghĩa địa phương, chỉ có giá trị thuần túy ở Nga; qua đó, phủ nhận tính tất yếu và biện chứng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như của cách mạng XHCN nói chung, phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin… đều nhằm phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực, lái các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Độc lập dân tộc và CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn hướng tới lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, gắn độc lập dân tộc với CNXH là thể hiện sự trung thành của toàn Đảng, toàn dân ta với con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã mở ra. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”. Dù thế giới có những thay đổi, biến động lớn lao, nhưng thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra là không thay đổi, con đường mà nhân dân ta đi là đúng đắn. Chỉ có đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta mới thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tổ quốc Việt Nam XHCN mới trở nên phồn vinh, thịnh vượng và được bảo đảm vững chắc; dân tộc Việt Nam mới cùng tiến bước theo nhịp bước của thời đại.

                                KHUẤT TRỌNG NAM

                           Khoa CHXHKH (Học viện Chính trị)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website