10 giờ:0 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 1 , 2018

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn bộ đội: "Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng...". Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân (PK-KQ) luôn quan tâm, coi trọng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

 Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Quân chủng PK-KQ cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên thời gian gần đây, công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng, quản lý mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có đơn vị còn hạn chế, còn để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật tạo dư luận không tốt. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia nói riêng, đang đứng trước những thuận lợi và thách thức đan xen.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không

Máy bay SU-30MK2 chuẩn bị tham gia ban bay bắn ném bom đạn thật tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ. Ảnh: Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cung cấp.

Để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, tập trung sức mạnh trí tuệ của tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng; trong đó, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trên mặt trận đối không là vấn đề có tính cấp thiết, đòi hỏi khách quan, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy, để giữ vững trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Quân chủng và các tổ chức đảng đối với đơn vị; giữ vững tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là mục tiêu, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; trong đó, coi trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính là đảm bảo mọi hoạt động của bộ đội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không
Huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ ở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng PK-KQ. Ảnh: Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cung cấp.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Giáo dục chính trị luôn luôn có vị trí quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, đồng thời là một nội dung chủ yếu trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ đội PK-KQ; giáo dục chính trị làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, truyền thống của dân tộc, tình hình nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nội dung giáo dục cần tập trung vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay; nhiệm vụ của Quân chủng; vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng mục tiêu đơn vị bảo vệ. Quá trình giáo dục phải kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin định hướng tình hình đất nước, nhất là những thành tựu kinh tế, xã hội, củng cố sức mạnh quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, xây dựng ý chí cách mạng, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Ba là, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư cách của người chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội; người chính trị viên tốt thì bộ đội ấy tốt, người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ thì bộ đội ấy không tốt”. Chính vì vậy, đòi hỏi người chính ủy, chính trị viên phải tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, có năng lực chuyên môn, quân sự giỏi, luôn tạo được niềm tin với bộ đội, thực sự là chiến sĩ tiên phong trên trận địa tư tưởng, lý luận. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện, hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục, rèn luyện và các hoạt động khác của đơn vị. Cơ quan chính trị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục; đề xuất hình thức, phương pháp giáo dục, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không

Trung đoàn Pháo phòng không 591, Sư đoàn 377, Quân chủng PK-KQ, thực hành bắn đạn thật tại Trường bắn TB1, năm 2016. Ảnh: Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cung cấp.

Bốn là, phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác chính sách. Đây là vấn đề rất quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng PK-KQ luôn vững chắc. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là năng lực lãnh đạo tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm chế độ, chính sách cho bộ đội theo quy định. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, cống hiến trí tuệ, tài năng, phát huy truyền thống của Quân chủng PK-KQ anh hùng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ; gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Năm là, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân- dân. Các đơn vị trong toàn Quân chủng cần tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết các cấp; trên cơ sở đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Cần chủ động phối hợp với các lực lượng trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng lực lượng phòng không 3 thứ quân, không quân toàn quân, khu vực phòng thủ và giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo… góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong tình hình hiện nay, các đơn vị trong toàn Quân chủng phải chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó, phải thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về an toàn nội bộ; tuyệt đối tránh để xảy ra hiện tượng lộ, lọt thông tin và các hoạt động cài cắm, móc nối… Phấn đấu 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng phải chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hành động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không

Cán bộ, chiến sĩ ra đa thực hành bảo quản “mắt thần” canh giữ bầu trời Tổ quốc. Ảnh: Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cung cấp.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên mặt trận đối không là chủ trương lớn, trách nhiệm thuộc về mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là của cấp ủy, chính  ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, các cơ quan đơn vị, các học viện, nhà trường... mà nòng cốt là đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, văn hóa; bảo đảm cho Bộ đội PK-KQ thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá TRẦN NGỌC QUYẾN - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website