8 giờ:53 phút Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 , 2020

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X

Chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, không chỉ thể hiện ý chí của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, mà còn là nguyện vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Quân chủng. Vấn đề đặt ra là, phải làm gì để biến quyết tâm thành những thắng lợi trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng trao đổi với các đại biểu
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 361, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                 Ảnh: HẢI AN

Kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng cho sự thành công kế tiếp
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp chủ động ban hành chỉ thị, ra nghị quyết lãnh đạo; xây dựng kế hoạch; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị xây dựng văn kiện trình Đại hội chặt chẽ, đúng hướng dẫn. Nổi bật: Về văn kiện đại hội đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong đơn vị, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Về phương án nhân sự, Đại hội đã thực hiện đúng quy trình các bước về công tác nhân sự cán bộ, theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; trong đó lấy tiêu chuẩn là chính; giữa đức và tài, trong đó đức là gốc; giữa các vùng miền; giữa cơ quan và đơn vị; giữa kế thừa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa thẩm quyền trách nhiệm cá nhân và tập thể; phối hợp chặt chẽ công tác cán bộ với công tác tư tưởng và công tác chính sách. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, củng cố pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, vệ sinh cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội về ý nghĩa, nhiệm vụ đại hội; giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; giữ vững đơn vị ổn định, an toàn.

Trên tinh thần đó, Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Quân chủng được triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn của trên; quá trình đại hội đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; với tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc, các ý kiến tham gia phát biểu đều có sự chuẩn bị tốt; công tác bầu cử  thực hiện chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc; các đồng chí là cán bộ chủ trì bầu vào cấp ủy trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn Đảng bộ Quân chủng đã thành công tốt đẹp.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X được tổ chức đầu tháng 8 năm 2020; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Quân chủng; trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Xác định vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành đại hội; các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Trước hết, nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, kế hoạch, thời gian đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Quân chủng. 

Thứ hai, tập trung hoàn chỉnh các văn kiện của đại hội; bảo đảm văn kiện phản ánh đầy đủ thực tiễn thể chế hóa đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết quả lãnh đạo của nhiệm kỳ cùng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Các báo cáo phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh; đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đề ra chủ trương, giải pháp vừa mang tính cơ bản - vừa mang tính đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, phù hợp với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Văn kiện thực sự mang tính thực tiễn cao, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Thứ ba, chuẩn bị tốt nội dung tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện  trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần XI và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thứ tư, gắn công tác chuẩn bị đại hội với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu theo đúng tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 558 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên môn với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý; tăng cường huấn luyện đêm, cơ động nhanh; huấn luyện ngụy trang, nghi binh, phòng tránh đánh trả; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, phù hợp cách đánh của Bộ đội PK-KQ trong điều kiện tác chiến mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Chú trọng đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, nhằm xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần cảnh giác, chuẩn bị cho bộ đội tâm thế vững vàng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể; sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh công nghệ cao, công nghệ thông tin, cùng những loại hình chiến tranh phi truyền thống khác.

Thứ năm, đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; trên dưới đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X thành công tốt đẹp.


Trung tướng LÂM QUANG ĐẠI
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website