15 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 , 2022

Bộ Quốc phòng tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân

Sáng 25-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 143 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân
Quang cảnh tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng báo cáo tổng kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QPcủa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ trì tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân. Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là cuộc vận động lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt để xây dựng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi có chỉ thị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện; cấp ủy, chỉ huy các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp sát với tình hình thực tế; trong đó xác định lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tập trung giải quyết các khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá mới toàn diện trên 5 tiêu chuẩn của chỉ thị. Sau 20 năm thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD trong toàn quân theo Chỉ thị 917 đã có nhiều chuyển biến tương đối vững chắc, toàn diện trên tất cả các mặt; hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trên cả 5 tiêu chuẩn, từng bước đi vào chiều sâu. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về quy định tổ chức quân số hằng năm, thường xuyên điều chỉnh quân số, kiện toàn đủ 100% đầu mối theo quy định, bảo đảm quân số huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt từ 95% trở lên so với biên chế; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện theo đúng phân cấp, thường xuyên, có nền nếp cho các đối tượng, quá trình huấn luyện vận dụng tương đối tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp vào thực tiễn tại đơn vị, coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại… Trình độ thống nhất, chính quy về trang phục được nâng lên, hệ thống doanh trại được quy hoạch và xây dựng thống nhất, hệ thống bảng biển, dây giá, sân bãi được quy chuẩn; sắp xếp nơi ăn ở, làm việc, bố trí trật tự nội vụ thống nhất. Thực hiện chức trách và các chế độ công tác đi vào nền nếp, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định. Chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác trong ngày, tuần được duy trì thường xuyên và có nền nếp, lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi, thực hiện các động tác điều lệnh đạt được nhiều tiến bộ. Công tác quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật và vũ khí trang bị có nhiều chuyển biến tiến bộ, tình hình vi phạm kỷ luật trong toàn quân trong 20 năm qua có rất nhiều chuyển biến tiến bộ. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống của bộ đội…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của quân đội, Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong năm 2018-2019, Bộ Quốc phòng đã lựa chọn 4 loại hình đơn vị xây dựng điểm để tổng kết, rút kinh nghiệm trong toàn quân; bắt đầu từ năm 2020 triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong toàn quân.

Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 917; nêu ra các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị ở cơ quan, đơn vị mình. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, tiêu chí vào chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” bảo đảm phù hợp với sự phát triển của Quân đội.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 là hết sức to lớn, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bên cạnh chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị; đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trên cơ sở các chỉ tiêu, nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy các cấp cần ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả; tổ chức giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các tiêu chuẩn trên các mặt công tác; hằng năm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chuẩn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo và về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu… Cùng với đó, tích cực kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế gắn với củng cố cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức quần chúng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có phương pháp, tác phong công tác khoa học, trình độ chuyên môn giỏi, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ huy các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng tổ chức đảng; gắn thực hiện tiêu chuẩn chỉ thị với đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ, tổng kết, công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao cơ quan chức năng tổng hợp, xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo, sớm trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thay thế Chỉ thị 917. Sau khi chỉ thị mới được ban hành, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kịp thời có văn bản hướng dẫn để thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn quân.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website