15 giờ:36 phút Thứ bảy, ngày 4 tháng 2 , 2023

Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện bộ đội về mọi mặt, đặc biệt là công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần quan trọng củng cố và phát triển sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới
Cán bộ Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26 huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho bộ đội.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Có thể nói, chưa bao giờ công tác XDCQ, QLKL lại cần thiết và được chú trọng như hiện nay... Đặc biệt, trong bối cảnh, thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang ráo riết tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết dân tộc… ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Đối với Quân chủng, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp với tinh thần đổi mới, linh hoạt, chủ động; triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL. Năm 2019, Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy các cấp đã ban hành nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2023 và những năm tiếp theo”; trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; Nghị quyết lãnh đạo hằng năm của Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp đều xác định công tác XDCQ, QLKL là một trọng tâm lãnh đạo, một khâu đột phá, nội dung quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”… Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, tạo dư luận không tốt. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc của Quân chủng đang đứng trước những thuận lợi và thách thức đan xen. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, yêu cầu đặt ra phải phát huy sức mạnh tổng hợp, trí tuệ của tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng; trong đó, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XDCQ, QLKL là vấn đề có tính cấp thiết, đòi hỏi khách quan, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Năm 2023, cùng với đột phá về chấn chỉnh tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân chủng xác định “Tiếp tục lãnh đạo làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn trong các hoạt động”, nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản, đó là:

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị về XDCQ, QLKL. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng về giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các hoạt động của đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, đối tượng quản lý tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác này theo hướng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng quản lý, đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ được giao. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải toàn diện; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục. Tập trung giáo dục cho bộ đội hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; từ đó xác định quyết tâm, trách nhiệm và ý thức tự giác trong chấp hành. Tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hằng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội. Tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chủ động đấu tranh, phòng, chống các tiêu cực xã hội tác động vào cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bộ đội, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật. Duy trì chặt chẽ, hiệu quả, nền nếp, kế hoạch, thời gian làm việc, huấn luyện, công tác, sinh hoạt, thực hiện nghiêm chế độ quản lý quân số theo phân cấp; kết hợp giữa đơn vị, địa phương, gia đình tổ chức nắm chắc tư tưởng, QLKL, chú trọng các đối tượng quân nhân cá biệt, có biểu hiện bất thường về tâm lý, tình cảm, tái phạm lỗi, chậm chuyển biến, tiến bộ. Trên cơ sở đó, có biện pháp theo dõi, động viên, ngăn chặn, xử lý triệt để, không để vụ việc đơn giản trở thành phức tạp, bị động, bất ngờ trong cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; kết hợp giáo dục, thuyết phục với sử dụng biện pháp hành chính, lấy giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, ngăn ngừa, đề phòng là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; xử lý nghiêm minh, dân chủ, công bằng, minh bạch các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường hằng năm dưới 0,2%, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong công tác và tham gia giao thông. Thông báo kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật hằng tháng, quý, làm cơ sở rút kinh nghiệm, định hướng tư tưởng, nhận thức, hành động cho bộ đội trong cơ quan, đơn vị. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc và vận dụng linh hoạt, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác theo đúng quy định của điều lệnh, pháp luật; thực hiện cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ gương mẫu trước chiến sĩ, cơ quan làm gương cho đơn vị. Phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ của hệ thống cơ quan chức năng, nhất là cơ quan tác chiến, quân huấn, pháp chế, ủy ban kiểm tra, điều tra, bảo vệ an ninh… quyết tâm ngăn chặn, loại bỏ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lạm dụng chức, quyền, làm việc sai nguyên tắc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chỉ huy đơn vị, dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, đẩy mạnh hoạt động thi đua, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp” và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho bộ đội tham gia rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, phương pháp, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ các cấp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Thường xuyên quan tâm tạo môi trường, điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp gắn với giao quyền ràng buộc trách nhiệm, chống lạm quyền, độc đoán, cục bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, năng lực toàn diện; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đảm nhiệm tốt chức vụ hiện tại và đủ điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Chủ động, tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác; phong cách trong lãnh đạo, chỉ huy; nhất là trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, trong giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy phải cụ thể hóa các quy định nêu gương của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng thành nội dung nêu gương của từng cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc nêu gương phải thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy viên nêu gương trước đảng viên, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, các điển hình tiên tiến; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp dưới và quần chúng; kiên quyết phê phán mọi biểu hiện, hành vi thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm, “nói nhiều, làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, thậm chí thụ động, ngồi chờ, sợ trách nhiệm; xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực, suy thoái, vi phạm kỷ luật, pháp luật theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Năm là, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Đây là giải pháp nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm thực hiện về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật trong mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn Quân chủng nói chung. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định kỳ thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mọi quân nhân, CN&VCQP trong toàn Quân chủng; tuyệt đối tránh che giấu vụ việc vì thành tích hoặc báo cáo chậm. Qua sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời động viên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm kỷ luật, pháp luật và nhân rộng xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong Quân chủng.

Thiếu tướng HOÀNG VĂN LÂU
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website