8 giờ:29 phút Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 , 2023

Phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Để đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, trong đó có đội ngũ sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Họ là lực lượng đông đảo, được đào tạo cơ bản, có trình độ lý luận và nhận thức chính trị, xã hội khá sâu sắc. Phát huy vai trò, trách nhiệm và khả năng của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa quan trọng trên mặt trận tư tưởng lý luận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Thượng tá Trương Đức Sáng - Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Học viện Phòng không - Không quân
bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các sĩ quan trẻ.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Với đặc điểm có lượng người sử dụng đông đảo, phần lớn là lớp trẻ; thông tin truyền tải không hạn chế và lan truyền với tốc độ “chóng mặt”; không gian mạng chính là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” như: đăng tải, chia sẻ, lan truyền các bài viết, bình luận các quan điểm chính trị đối lập với Đảng và Nhà nước ta; truyền tải sai lệch, bóp méo thông tin về các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội cùng với những bình luận, đánh giá phiến diện, một chiều nhằm đánh lạc hướng, hoang mang dư luận, gây mất ổn định chính trị đất nước; bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ; thổi phồng những thông tin về tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí làm cho nhân dân ta mất niềm tin vào Đảng và chế độ; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, kích động dư luận lên tiếng đả kích, quy chụp Đảng và Nhà nước yếu kém, mất dân chủ; tô hồng, bôi vẽ về những ưu việt của xã hội tư sản, về dân chủ tư nhằm gây ảo tưởng cho công chúng, từng bước dẫn dắt công chúng quay lưng chống lại Đảng và chế độ ta .

Quân đội nói chung, các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội nói riêng có nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị chỉ rõ: “Đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội là yêu cầu cần thiết, cấp bách hiện nay, là nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy và của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong toàn quân; trong đó cơ quan chính trị, cán bộ chính trị giữ vai trò nòng cốt. Đấu tranh trên không gian mạng là một mặt trận được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp để đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, chống “phi chính trị hóa” trong Quân đội trong tình hình mới”. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội cần phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đó có lực lượng sĩ quan trẻ. Trong cuộc đấu tranh này, lực lượng sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội có vai trò quan trọng, đây chính là một trong những lực lượng xung kích, đi đầu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh.

Thực tiễn thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các học viện, trường sĩ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phát huy vai trò của sĩ quan trẻ trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Do đó, sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội đã phát huy vai trò của mình trong đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận, làm thất bại âm mưu lợi dụng không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đội ngũ sĩ quan trẻ luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp để thực hiện các biện pháp đấu tranh hiệu quả như viết bài, chia sẻ, bình luận các bài viết, hình ảnh, tư liệu có giá trị khoa học trên không gian mạng. Thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, đối với Quân đội; giá trị của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống hiện thực. Nhiều bài viết đấu tranh trực diện nhằm vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời đề xuất nhiều quan điểm, giải pháp ngăn ngừa, đẩy lùi sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, những kết quả đạt được còn khiêm tốn, chưa tương xứng với khả năng và thế mạnh hiện có của lực lượng sĩ quan trẻ, họ vẫn chưa phát huy đầy đủ vai trò của toàn đội ngũ, của mỗi bộ phận cũng như của từng cá nhân trong cuộc đấu tranh này.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đây là giải pháp có vị trí quan trọng nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bởi lẽ, có nhận thức đúng, thì hành động đúng, đó là quy luật khách quan. Nếu các tổ chức, các lực lượng ở trong các học viện, trường sĩ quan không có nhận thức đầy đủ về tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; không thấy rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình; không nắm chắc nội dung, hình thức, biện pháp... thì quá trình phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng không thể đạt hiệu quả cao.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng trong phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cần tăng cường công tác giáo dục làm cho các tổ chức, lực lượng nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Giáo dục về mục tiêu, nội dung, tính chất, yêu cầu, phương pháp đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng làm cho các tổ chức, lực lượng trong các học viện, trường sĩ quan nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. 

Hai là, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp và kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội.

Đây giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc phát  huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bởi vì, hiện nay các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan trẻ phải có trình độ lý luận cao, nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải có phương pháp và kỹ năng đấu tranh sắc bén, hiệu quả… Do đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng ở các học viện, trường sĩ quan cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phương pháp, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ. Trong đó, coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bản chất, truyền thống của Quân đội… Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ. Đẩy mạnh nghiên cứu làm sáng rõ cơ sở khoa học của đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng; luận giải thấu đáo, thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh... Bên cạnh đó, cần coi trọng và làm tốt công tác sơ, tổng kết thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Trong các đợt tập huấn đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái hằng năm, cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội; lựa chọn những cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh hiệu quả và thuyết phục để truyền đạt kinh nghiệm cho sĩ quan trẻ.

Ba là, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội hiện nay.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng trực tiếp quyết định đến việc phát huy vai trò của sĩ quan trẻ trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội. Theo đó, để thực hiện tốt biện pháp này cần xác định đúng nội dung đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Kịp thời phát hiện vấn đề, đặt ra mục tiêu, yêu cầu và tổ chức sử dụng lực lượng sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội tiến hành đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội.

Bốn là, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ sĩ quan trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội.

Chế độ, chính sách chi phối mạnh mẽ đến việc thúc đẩy sĩ quan trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Theo đó, hoàn thiện chế độ, chính sách, các điều kiện bảo đảm, tạo môi trường xã hội thuận lợi là một trong những biện pháp có tác động mạnh mẽ nhận thức, tình cảm, ý chí; tạo điều kiện phát huy quyền tự do sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng lao động khoa học của sĩ quan trẻ trong hoạt động đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Vì vậy, cần có chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng về vật chất và tinh thần đối với họ. Chính sách đãi ngộ không chỉ là sự tôn vinh của Quân đội, xã hội đối với sĩ quan trẻ mà còn thể hiện sự công bằng xã hội, kích thích, động viên, cổ vũ họ tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thiếu tá NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG - Giảng viên Khoa Kinh tế (Học viện Chính trị)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 [2] Cục Tuyên huấn - Tổng cục chính trị (2015), Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới, Tài liệu giáo dục chuyên đề, Nxb QĐND, Hà Nội.

[3] Cục Tuyên huấn, số 1047/HD-TTCĐ, ngày 15-4-2016, Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội.

[4] Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị (2017), Tài liệu: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các Blog phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội. 

 [5] Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc, cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

[6] Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội.

[7] GS.TS. Vũ Văn Hiền. Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ. Tạp chí Tuyên giáo điện tử, đăng ngày 11-9-2019.

[8] Trung Thanh. Đảng viên trẻ với trách nhiệm nêu gương trên mạng xã hội. Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, đăng ngày 28-12-2018.

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website