10 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 10 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 30-10, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Sư đoàn 365: Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng khối cơ quan Sư đoàn 365 đã nghe Thượng tá Nguyễn Nam Thắng - Phó Chính ủy Sư đoàn và các báo cáo viên thông tin những nội dung mà Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII thông qua gồm: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Tiếp đó, các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung chính của Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thượng tá Nguyễn Nam Thắng - Phó Chính ủy Sư đoàn 365 phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Sau Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 365 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung đã được quán triệt, giáo dục cho cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo. (QUANG MÙI, VĂN HÙNG)

Sư đoàn 372: Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Đinh Đức Việt - Phó Chính ủy Sư đoàn thông báo các nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ và báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Cũng tại Hội nghị cán bộ, đảng viên được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đảng ủy Sư đoàn 372 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Đại tá Đinh Đức Việt - Phó Chính ủy Sư đoàn 372 phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 372 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở nội dung được thông báo, quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 372 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. (KHẮC TÂM, ĐỨC CẦU)

Trung đoàn 236, Sư đoàn 361: Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trung đoàn đã được nghe quán triệt toàn văn Lời phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 8, BCH Trung ương khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghe các đồng chí báo cáo viên trong Đảng ủy Trung đoàn thông báo các nội dung mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII thông qua đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022. Cùng với đó, các đại biểu còn được nghe quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thượng tá Đoàn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. (NGUYỄN VĂN THÀNH)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website