16 giờ:24 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 4 , 2016

Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bằng âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, nhân các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội... đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên lợi dụng việc góp ý kiến để vào hùa với bọn

 Những biểu hiện đó đã ảnh hưởng tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tới sự đồng thuận trong xã hội, thậm chí mơ hồ, mất cảnh giác, lẫn lộn bạn - thù; làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hoài nghi vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đổi mới, của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta; thiếu lòng tin vào khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta, vào sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Nếu không giải quyết tốt sẽ tạo nên quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng và hành động, tạo ra những nguy cơ rất khó lường. Thực tế cho thấy, những luận điệu thù địch, sai trái, nham hiểm mà các thế lực thù địch tiến hành chống phá nước ta trong những năm gần đây đã tác động tiêu cực không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, thái độ chính trị của nhân dân và một số cán bộ, chiến sĩ quân đội ta.

Chính vì vậy, chúng ta phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó sẽ giúp bộ đội nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Để giáo dục có hiệu quả, các đơn vị cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm, trình độ nhận thức của từng đối tượng và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tránh rập khuôn máy móc, tránh lý luận đơn thuần, lý luận suông. Qua đó đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, khắc phục những nhận thức sai trái, lệch lạc, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có kiến thức đầy đủ về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm những vấn đề tư tưởng nảy sinh, nhạy bén trước những thủ đoạn, luận điệu của kẻ thù, những tiêu cực xã hội, những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường; định hướng kịp thời, rõ ràng những vấn đề chính trị - xã hội đang đặt ra; khẳng định thành tựu của cách mạng Việt Nam, xây dựng niềm tin, tinh thần cách mạng tiến công cho cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
HOÀNG LÂU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website