10 giờ:0 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 , 2018

Ngành Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân:

Tập trung nâng cao toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) giao cho ngành Kỹ thuật, trong khi đó thực lực nguồn nhân lực, ngân sách và vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tổng hợp do ngành quản lý và khai thác sử dụng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, năm 2018 và những năm tiếp theo, ngành Kỹ thuật tập trung nâng cao toàn diện các mặt công tác; chú trọng xây dựng ngành vững về chính trị, tổ chức, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tập trung nâng cao toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Bảo dưỡng khí tài ở Trạm Ra đa 50, Trung đoàn 294, Sư đoàn 377.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2017, cùng với các ngành khác trong Quân chủng, ngành Kỹ thuật PK-KQ được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng quan tâm, đầu tư, trang bị nhiều loại VKTBKT hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều chủng loại VKTBKT của lực lượng Không quân và Phòng không qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, khí tài, linh kiện thay thế khan hiếm, thiếu đồng bộ... Đi đôi với đó, chất lượng công tác kỹ thuật vẫn còn một số hạn chế cả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hệ thống tổ chức lãnh đạo, tổ chức chỉ huy ngành, cơ sở bảo đảm kỹ thuật bộc lộ nhiều bất cập dù đã được duy trì, điều chỉnh, nhưng có lúc chưa theo kịp sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác quản lý, quy hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật chưa có sự đột phá lớn. Chất lượng công tác kỹ thuật ở một số ngành, đơn vị dù có nhiều cố gắng nhưng năng xuất, hiệu quả còn thấp; việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào công tác kỹ thuật hiệu quả chưa cao. Khả năng khai thác, làm chủ kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho VKTB thế hệ mới có nội dung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Trước thực trạng đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật,  góp phần xây dựng Quân chủng  “Cánh mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, năm 2018 và những năm tiếp theo, ngành Kỹ thuật sẽ kiên quyết, kiên trì, chủ động nâng cao toàn diện các mặt công tác. Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Trước hết, ngành tập trung giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, biên chế cơ quan, đơn vị kỹ thuật; xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn Quân chủng. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác kỹ thuật trong sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và đổi mới, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật… đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động của cấp trên, nhất là chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác kỹ thuật. Gắn chặt thực hiện Cuộc vận động 50 với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức, có mối đoàn kết thống nhất cao về nhận thức và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật trong Quân chủng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng Quân chủng và đặc trưng công nghệ của vũ khí, trang bị kỹ thuật đối với Bộ đội PK-KQ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên kỹ thuật theo đúng quy định. Trong đó, ngành Kỹ thuật thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, tạo nguồn cán bộ chủ trì có nhiều độ tuổi; kết hợp tốt giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, cán bộ lớn tuổi với cán bộ còn trẻ tuổi, bảo đảm đội ngũ cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy có ba độ tuổi và tính liên tục, kế thừa ở các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; kết hợp giữa ổn định để chuyên môn hoá sâu với luân chuyển cán bộ theo kế hoạch để nâng cao hiểu biết thực tiễn và năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, tập trung xây dựng ngành Kỹ thuật vững về chuyên môn nghiệp vụ. Từ Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đến cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu với trên điều động các cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật về những vị trí phù hợp để phát huy được khả năng, sở trường của từng người. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý gắn quy hoạch với đào tạo, sắp xếp, bố trí sử dụng; tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật giỏi trên các lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm, đặc thù, mũi nhọn và công nghệ cao, làm nòng cốt trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là cho các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, sát với thực tiễn hoạt động công tác kỹ thuật, vũ khí, trang bị hiện có và lộ trình hiện đại hóa của Quân chủng. Tăng cường huấn luyện khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao, huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật... Ngành Kỹ thuật thường xuyên áp dụng công nghệ mới, bổ sung kiến thức mới sát với thực tiễn và dự báo tình hình để bồi dưỡng cả trong nhà trường đến bồi dưỡng tại chức về chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện kiến thức nền về chuyên ngành, quan tâm mở các khóa học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, nhân viên; gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài để khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, vũ khí, khí tài mới, hiện đại.

Nâng cao toàn diện các mặt công tác, chủ động, sáng tạo xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tổ chức, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ đang đặt ra những yêu cầu cao hơn. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự chung sức đồng lòng của mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật, sự quan tâm và phối hợp công tác của các cấp, các ngành trong Quân chủng; ngành Kỹ thuật Quân chủng sẽ có những đột phá tích cực, vững chắc, theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, cùng với các ngành khác trong Quân chủng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ NGỌC BẢO - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website