9 giờ:45 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 2 , 2020

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các nhà báo để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Các nhà báo là cán bộ chính trị của Đảng và đoàn thể, là lực lượng xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ấy, bên cạnh việc học tập, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải duy trì thường xuyên việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên (CB, PV) giỏi về năng lực chuyên môn và nắm chắc, hiểu sâu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... 

Không thể xem nhẹ việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho các nhà báo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Người chỉ ra rằng: "Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp". Đề cập vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng". Những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn; là “kim chỉ nam” để Đảng ta xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và đội ngũ cán bộ báo chí nói riêng. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, có ý nghĩa to lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta luôn thể hiện sự coi trọng công tác tư tưởng, lý luận.

Đối với CB, PV báo chí, việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị càng có vai trò, ý nghĩa quan trọng. Có thể khái quát vai trò, ý nghĩa ấy thể hiện trong một số nội dung chính như sau: Trước hết, trình độ lý luận chính trị được nâng cao giúp cho CB, PV có sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn những tri thức lý luận chính trị; từ đó trang bị cho mình vốn tri thức khoa học lý luận, làm cơ sở cho CB, PV nhìn nhận, xem xét, đánh giá các sự kiện, vấn đề tự nhiên và xã hội khách quan, toàn diện, cụ thể và khoa học. Mặt khác, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, lập trường ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước, từ đó tiếp thêm động lực để CB, PV tích cực, tự giác hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan báo chí nói chung và nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" nói riêng. Đồng thời việc học tập và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm cung cấp cho CB, PV thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống, xem xét và giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn mà dư luận quan tâm.

Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho các nhà báo là đòi hỏi cấp thiết

Tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trực tiếp là cơ quan chức năng và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng, trong đó có tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí và các nhà báo. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Những năm qua, tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí đã lãnh đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giành được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, báo chí đã tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, trở thành diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã cổ vũ, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần ổn định chính trị, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội. Nhiều cơ quan báo chí đã xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan báo chí vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Đáng chú ý là nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng và từng đảng viên, nhà báo chưa cao; việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy cấp trên chưa sâu sắc; khả năng phân tích, nắm bắt tình hình thực tiễn chưa kịp thời, toàn diện, nên năng lực lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của một số tổ chức đảng đối với cơ quan báo chí có thời điểm chưa sát và thiếu thiết thực. Đội ngũ những người làm công tác báo chí ở nước ta được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, trình độ lý luận, nhận thức chính trị, kỹ năng nghiệp vụ không đồng đều. Bên cạnh những mặt tích cực thì điểm hạn chế rõ nhất của một số CB, PV là nhận thức, tư duy chính trị còn đơn giản, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, ngại học chính trị, thiếu am tường về luật pháp. Cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan báo chí chưa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho CB, PV; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Chính từ việc lười học tập lý luận chính trị, không thường xuyên trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị khiến cho một bộ phận CB, PV xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; sa sút đạo đức nghề nghiệp, bị những mặt trái của cơ chế thị trường chi phối; bị những luồng thông tin xấu, độc trên không gian mạng làm cho suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Chúng đặt mục tiêu tấn công các nước XHCN về tư tưởng, lý luận lên hàng đầu với nhiều âm mưu, thủ đoạn cực kỳ thâm độc, xảo quyệt. Đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay là cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin chống hệ tư tưởng tư sản và những quan điểm lạc hậu, phản khoa học, phản động… nhằm bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Trong điều kiện mới, các thế lực thù địch tìm cách triệt để khai thác lĩnh vực báo chí nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu của chúng là tác động, hướng lái báo chí thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt báo chí ra ngoài chính trị, không phục vụ bất cứ thể chế chính trị nào; tác động, mua chuộc, lôi kéo nhà báo nhằm thúc đẩy sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng xem báo chí là một trong những vũ khí phục vụ cho chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Đề cập những nội dung trên để thấy, việc tăng cường bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho các nhà báo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là đòi hỏi cấp thiết. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ nhà báo chính là bồi dưỡng cái gốc, cái cốt lõi từ trong nhận thức, để mỗi người trang bị cho mình thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ nhà báo là một nhiệm vụ quan trọng mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí không bao giờ được phép xem nhẹ và phải thường xuyên đẩy mạnh. Việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi nhà báo mà đó còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho các nhà báo

Để các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần tập trung tuyên truyền để cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên ở các cơ quan báo chí nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CB, PV. Cần phải coi đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho CB, PV báo chí là biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí. Cùng với đó, trên cơ sở nhận thức đúng, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CB, PV. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên trẻ để nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức nghiêm túc, có chất lượng các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Mặt khác, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tập trung xây dựng đội ngũ CB, PV bảo đảm các yêu cầu về phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, từng bước đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của báo chí hiện đại. Hằng năm, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí cần rà soát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; đồng thời kiên quyết đưa những người phẩm chất, năng lực kém ra khỏi cơ quan báo chí. Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; tăng cường mời các chuyên gia về lý luận nói chuyện theo chuyên đề, chủ đề; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng bằng các hình thức trực quan, lồng ghép vấn đề thời sự vào các nội dung bồi dưỡng, giảng dạy.

Cấp ủy, ban biên tập các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, đảm bảo tính chính trị, khoa học, tính giáo dục, tính văn hóa trong các sản phẩm báo chí; làm tốt công tác tư tưởng và giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước luôn có những diễn biến mới, phức tạp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, luôn hướng vào mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, làm cho những nguyên lý cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

PHÙNG KIM LÂN
Theo qdnd.vn


 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website