14 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 7 , 2016

Phát huy vai trò của Thông tấn - Báo chí Quân đội trong đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", phòng, chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" hiện nay

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là “mũi đột phá”, nhằm làm tan rã niềm tin, gây xáo trộn về lý luận, hoang mang trong tư tưởng, gây hoài nghi về mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), làm giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Chúng thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội và “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội và blog cá nhân, khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin, làm “nóng” các vấn đề hạn chế, khuyết điểm, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những vấn đề bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách để tán phát những tin, bài, hình ảnh, video clip có nội dung sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, Đảng với lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; tiếp tục lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quản lý điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực; đẩy mạnh quá trình ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tình hình trên đã và đang đặt ra cho việc phát huy vai trò của các lực lượng đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác lại quan điểm sai trái thông tin xấu độc bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội, bảo vệ thành quả của Cách mạng và công cuộc xây dựng CHXH ở Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, quyết liệt này, lực lượng Thông tấn - Báo chí Quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng. Xác định rõ điều đó, trong những năm qua, Cục Tuyên huấn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu chỉ đạo báo chí Quân đội tích cực tuyên truyền đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian qua, báo chí trong Quân đội luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nội dung các bài viết đấu tranh được đăng tải trên báo chí Quân đội đã đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, định hướng rõ ràng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền khẳng định tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng, làm rõ và khẳng định những thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của đất nước; nhiều bài viết có chiều sâu, tính thời sự, chất lượng tốt.

Phát huy vai trò của Thông tấn - Báo chí Quân đội trong đấu tranh chống

Phóng viên Báo PK-KQ tác nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Cùng với việc sử dụng báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình thời gian qua, các cơ quan báo chí Quân đội đã tổ chức lực lượng blogger, facebooker đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” phản bác lại các quan điểm sai trái thông tin xấu độc trên mạng Internet đạt kết quả tốt. Các blogger, facebooker trong quân đội đã đưa trên 8.749 bài viết lên các blog cá nhân trên yahoo và google cùng hàng nghìn ý kiến bình luận trên mạng xã hội facebook và trên báo điện tử trong nước và nước ngoài với nội dung đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái; hoạt động đúng quy định của Quân đội, tuân thủ luật pháp và các chế tài quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí và quản lý hoạt động Internet; không để xảy ra sai sót, không lộ lọt bí mật.

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, sai trái trong thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế:

- Việc định hướng cung cấp thông tin cho báo chí để phục vụ tuyên truyền chống “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái chưa kịp thời, đầy đủ. Lực lượng chuyên gia viết bài phản bác quan điểm sai trái, thù địch chưa nhiều. Đấu tranh trên lĩnh vực thông tin mạng gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động, chưa có sự phối hợp tổ chức lực lượng đấu tranh trên mạng. Một số bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế về tính thuyết phục và độ sắc sảo, nặng nề lý luận, chưa sát với thực tiễn, đối tượng nên hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chưa cao; lực lượng viết bài còn mỏng, chưa thu hút được nhiều người cùng tham gia; cơ chế động viên, khuyến khích để có những bài viết tốt còn nhiều bất cập.

Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; triệt để lợi dụng mạng Internet, kết hợp tuyên truyền miệng, phát tán các tin, bài, tài liệu có nội dung chống đối, xuyên tạc trong tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc tận dụng các website, blog, tạp chí, tập san, báo, đài phát thanh trực tuyến của các tổ chức, cá nhân, sẵn có, chúng sẽ mở các trang mạng mới để chống phá ta. Mặt khác, chúng tiến hành xâm nhập các mã độc, mã gián điệp vào hệ thống máy tính của các cơ quan chiến lược để đánh cắp các tư liệu, tài liệu của ta.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy vai trò của Thông tấn - Báo chí Quân đội tham gia tích cực, hiệu quả đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thời gian tới:

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; thông qua các cơ quan Thông tấn - Báo chí trong Quân đội đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả tham mưu chỉ đạo của Cục Tuyên huấn - Cơ quan thường trực kết hợp với việc kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng báo chí tuyên truyền chống “Diễn biến hòa bình”. Bám sát sự chỉ đạo của Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương, căn cứ nội dung kế hoạch và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan báo chí tiếp tục cụ thể hóa xây dựng chương trình thực hiện kế hoạch tổ chức lực lượng blogger, facebooker, tham gia mạng xã hội đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác lại quan điểm sai trái trên mạng, định hướng tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, không để xảy ra thiếu sót, sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng; chủ động đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa thông tin, luận điểm sai trái, độc hại của các thế lực thù địch, phản động.

Mặt khác cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, dự báo tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ảnh hưởng, tác động của nó vào nội bộ Quân đội; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đấu tranh có hiệu quả bằng nhiều hình thức, lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng. Trước mỗi sự kiện, có định hướng kịp thời từ cơ quan chức năng cấp trên về nội dung tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, cụ thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đảm bảo đánh đúng, đánh trúng mục tiêu, trúng đối tượng, phản bác kịp thời, hiệu quả.

Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội nhân dân duy trì thường xuyên chuyên mục chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Cục Tuyên huấn chủ động tập hợp các bài viết về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các cơ quan báo chí trong Quân đội có chất lượng tốt đã đăng tải trên các báo, tạp chí để in thành tài liệu tham khảo, phát hành trong toàn quân. Bài đấu tranh phê phán quan điểm sai trái phải mang tính khoa học, nội dung các bài viết phải chặt chẽ, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, có dẫn chứng chính xác, thuyết phục, thể hiện văn hóa, sinh động trong đấu tranh. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp với nhiều lực lượng, nhiều nhóm đấu tranh phê phán.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan báo chí, Cục Tuyên huấn để vừa định hướng tuyên truyền, hợp tác xử lý và cung cấp các thông tin, tư liệu, tài liệu kịp thời phục vụ hiệu quả cho tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng cần có mối liên hệ với nhau để phối hợp tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, phê phán, phản bác lại các quan điểm sai trái, các cơ quan báo chí chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo 94 và thực hiện tốt sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị.

Đại tá NGUYỄN VĂN ĐỊNH

(Phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn)

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website