6 giờ:33 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 8 , 2021

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - hội tụ và tỏa sáng văn hóa quân sự Việt Nam

Bài 2: Phát huy giá trị văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấm đượm giá trị đạo đức dân tộc hòa quyện với đạo đức cách mạng, không chỉ mang tầm vóc quốc gia gắn với cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, mà còn lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng ở tầm quốc tế trong thế kỷ XX; tiếp tục tỏa sáng trong thế kỷ XXI với những giá trị văn hóa đặc sắc về nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam, trở thành tài sản vô giá và là hành trang cần thiết của Quân đội ta.

 (Tiếp theo và hết)

 Trọn cuộc đời tận tụy cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân, nhân cách Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngời sáng tinh thần yêu nước, thương dân, đậm đà tính nhân văn, nhân đạo; lấp lánh trí tuệ anh minh, sáng suốt của một nhà văn hóa-hiền triết phương Đông; tỏa sáng phẩm chất cách mạng của vị tướng xuất chúng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhà quân sự tài ba lỗi lạc-đức độ mẫu mực, “vị tướng của nhân dân” Võ Nguyên Giáp đã được tôn vinh, ghi nhận trong cuốn “Danh nhân Văn hóa thế giới”, mãi mãi được lưu truyền và đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một huyền thoại-một vĩ nhân trong thời đại Hồ Chí Minh.

Văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định tầm vóc, giá trị, ý nghĩa đạo đức mẫu mực của người cách mạng với 6 đức tính tiêu biểu cần phải có của vị tướng mà Bác Hồ đã chỉ ra là “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung”; thể hiện sâu sắc các giá trị chân-thiện-mỹ, phản ánh tính cách mạng của cuộc chiến tranh chính nghĩa chống áp bức, bóc lột, bất công; chống quân xâm lược, cứu nguy dân tộc, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp, làm giàu các giá trị văn hóa quân sự về đánh giặc giữ nước trong thời đại Hồ Chí Minh; mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, của nhân dân và Quân đội ta.

Bài 2: Phát huy giá trị văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm các chiến sĩ tự vệ Hà Nội đã chiến đấu dũng cảm, bắn rơi máy bay E111 của Mỹ đêm 22-12-1972. Ảnh tư liệu 

Văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn vận động, phát triển và đồng hành cùng dân tộc nhờ sự tiếp nhận, bổ sung những giá trị tinh hoa văn hóa mới của dân tộc và thời đại. Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã, đang và tiếp tục dâng hiến cho văn hóa quân sự Việt Nam nguồn năng lượng mới với những sinh khí mới, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của quân đội cách mạng, nhờ đó mà quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, sức sống văn hóa chiến sĩ; kiến tạo và khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn giúp Quân đội ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát huy vai trò, giá trị văn hóa quân sự nhân văn có nền gốc từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ cha anh là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa thiết thực, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự hiện nay; vừa có giá trị tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc, vừa góp phần tạo nên sức sống để xây dựng Quân đội ta “tinh, gọn, mạnh”, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tổng kết các vấn đề lý luận-thực tiễn, nghiên cứu, phát triển và nâng tầm cao lý luận về xây dựng, hoàn chỉnh học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đặc biệt là chắt lọc những giá trị tinh túy, đặc sắc nhất của văn hóa quân sự Việt Nam từ sự nhất quán, hòa đồng, bền chặt và tiếp biến của tư tưởng văn hóa quân sự và nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; qua đó cập nhật, bổ sung, làm giàu những giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Với tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn to lớn, văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang góp phần khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong đời sống, hoạt động văn hóa-tinh thần hiện nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng. Vì lẽ đó, cần tạo ra không gian-môi trường văn hóa quân sự rộng lớn, sống động, dân chủ và trí tuệ để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chắt lọc, đánh giá và đặt đúng chỗ văn hóa-nghệ thuật quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dòng chảy dân tộc, lịch sử đánh giặc, giữ nước của ông cha ta và ảnh hưởng của dòng văn hóa quân sự cách mạng trong xây dựng mục tiêu, lý tưởng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta hiện nay.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách và phương thức tiếp thu, nuôi dưỡng những tinh hoa trí tuệ văn hóa quân sự và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bồi đắp, làm giàu các giá trị văn hóa quân sự thời kỳ mới, nhất là trong triển khai thực hiện các chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Từ đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học quân sự, từng bước cụ thể hóa đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, phương pháp nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về bộ môn khoa học và lĩnh vực văn hóa quân sự; nhất là việc chắt lọc, kế thừa, tiếp thu, tiếp nhận các giá trị và sức sống văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội bằng chính nền tảng văn hóa quân sự cách mạng mà Đại tướng cả đời tích lũy, vun đắp, để lại.

Bài 2: Phát huy giá trị văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh tư liệu 

Hai là, nghiên cứu phương thức tiếp thu, vận dụng và làm lan tỏa giá trị, ý nghĩa văn hóa quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự ở các cơ quan, đơn vị hiện nay, chống các sản phẩm phản giá trị văn hóa; nhất là thực hiện mục tiêu bồi dưỡng, phát triển hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới, trong đó có giá trị văn hóa quân nhân cách mạng; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đặc biệt, cần tập trung nâng cao trình độ nhận thức, sự hiểu biết, phương thức thẩm định, thụ hưởng các giá trị văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông qua nghiên cứu, chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu về giá trị văn hóa-đạo đức quân sự của các danh nhân, danh tướng tiêu biểu trong lịch sử dân tộc và thời đại Hồ Chí Minh để làm sâu sắc hơn nữa giá trị, ý nghĩa văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong điều kiện mới và sự cần thiết phải giữ gìn, học tập, phát huy các giá trị trường tồn của văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ba là, tiếp thu tinh hoa văn hóa-nghệ thuật quân sự độc đáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là các giá trị nhân văn, nghệ thuật đánh giặc giữ nước, xây dựng và phát huy nhân tố con người trong chiến tranh, trong huấn luyện, xây dựng đơn vị để bổ sung, nâng cấp, hiện đại hóa, làm phong phú giá trị văn hóa-nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo công tác nghiên cứu, đánh giá đúng hiện trạng và thực chất ảnh hưởng của những giá trị tiến bộ, tinh hoa còn đọng lại, sống mãi từ văn hóa-nghệ thuật quân sự độc đáo, đặc sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tăng cường lan tỏa ý nghĩa, tính ưu việt của văn minh, văn hóa quân sự Việt Nam trong xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng mục đích, động cơ, thái độ ứng xử văn hóa hòa hợp, hài hòa, trân trọng đối với sự đổi mới tìm tòi sáng tạo và hưởng thụ giá trị tinh hoa văn hóa-nghệ thuật quân sự để phát triển tính đa dạng, phong phú của đời sống văn hóa-tinh thần ở đơn vị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đời sống văn hóa quân sự sinh thành, nảy nở, đơm hoa kết trái và phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới với một tinh thần lạc quan, trí tuệ, dân chủ và văn minh, hiện đại.

Giá trị văn hóa quân sự nhân văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn suối mát lành đang tưới mát môi trường văn hóa quân sự hiện nay, đồng thời có tác dụng khơi dậy, thúc đẩy, làm giàu các chuẩn mực giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ-văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG
Nguồn: qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website