8 giờ:43 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 , 2020

Cảnh giác với luận điệu sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước, trong, sau mỗi kỳ Đại hội Đảng diễn ra là lúc các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng để tấn công, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối chính trị, cụ thể là phá vỡ nền tảng tư tưởng, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta.

Thông qua mạng xã hội, các trang web, chúng tập trung lập các diễn đàn, tọa đàm, phản biện, mượn danh yêu nước, góp ý cho Đảng, nhưng thực chất là để truyền bá những quan điểm sai trái của mình dưới dạng “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” để tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phục vụ cho âm mưu lâu dài hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta. Đây là hành động không mới, nhưng hết sức nguy hiểm nếu chúng ta không tỉnh táo nhận diện, đấu tranh hiệu quả.

Cụ thể, để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay, chúng sử dụng thủ đoạn đề cao, tuyệt đối hóa vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh và cho rằng, nước ta không cần Chủ nghĩa Mác-Lênin mà chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Đây là những luận điệu rất tinh vi của chúng.

Nhìn từ thực tiễn, lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra ở từng giai đoạn của lịch sử và thực tiễn đất nước. Đó là một học thuyết cách mạng bởi ở đó không chỉ giải thích thế giới, chỉ ra bản chất áp bức, bóc lột, bất công của xã hội tư bản chủ nghĩa, chỉ ra con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, là con đường đấu tranh cách mạng vô sản, trong cuộc cách mạng vô sản đó, giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là giai cấp lãnh đạo thông qua chính đảng của mình là Đảng Cộng sản; mà quan trọng hơn cả, đó còn là học thuyết giải phóng loài người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, soi đường, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta luôn giành thắng lợi”. Điều này đã được minh chứng bằng thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác của Đảng. Như vậy, Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ, cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác-Lênin, hay nói cách khác, không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động muốn tách rời hệ tư tưởng của Đảng, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin trong âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần phải quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trước tiên, chúng ta phải nhận thức đầy đủ, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này đã được ghi rõ tại Điều 4, Chương I, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Để làm được điều đó, chúng ta cần phải tiếp tục tập trung tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Vận dụng sáng tạo, không ngừng hoàn thiện, bổ sung và phát triển về lý luận làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam.

Đối với các cấp ủy và tổ chức đảng, cần thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao. Tích cực, chủ động cập nhật, nắm tình hình, phát hiện sớm các hình thái, thủ đoạn, hoạt động chống phá của kẻ xấu để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Điều không kém phần quan trọng là cần tập trung tạo ra sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục các biểu hiện hình thức, giản đơn và thái độ thờ ơ, xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Điều có ý nghĩa quyết định là trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là quan điểm có tính nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Từ đó, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần làm thất bại mọi mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website